title

Buhalterinės apskaitos vyresn spec

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2008 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. B7-40

BUHALTERINĖS APSKAITOS TARNYBOS VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė- viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojų.

2. Lygis - B.

3. Kategorija - 8.

II. PAREIGYBĖS TIKSLAS

4. Užtikrinti rajono savivaldybės administracijos fondų, Kultūros ir švietimo bei Turto skyrių tikslinių Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų apskaitos tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, tinkamą dokumentų įforminimą, kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami finansiniai ištekliai, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikta finansuojančiai įstaigai.

III. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

5. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, įstaigų ūkinę-finansinę veiklą.

6. Turėti aukštąjį arba jam prilygintą spec. vidurinį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 3 metų buhalterinio darbo stažą biudžetinėje įstaigoje.

7. Mokėti dirbti kompiuteriu ( MS Office, buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis).

8. Išmanyti raštvedybos taisykles.

9. Būti pareigingam, darbščiam, gebėti bendrauti.

IV. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Tvarko visuomenės sveikatos rėmimo, pirminės narkomanijos prevencijos, vaikų vasaros poilsio, pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rėmimo, vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo sveikatingumo, lengvatinių kreditų palūkanų dengimo ir kitoms programoms skirtų lėšų apskaitą, atlieka einamąją finansų kontrolę, atsiskaito su programų vykdytojais ir ruošia patvirtintas ataskaitas Finansų skyriui bei kitoms žinyboms.

11. Tvarko Savivaldybės Sveikatos, Privatizavimo, Butų privatizavimo fondų apskaitą ir atlieka išlaidų sąmatų vykdymo einamąją kontrolę.

12. Tvarko valstybinės žemės, gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų nuomos ir ilgalaikio turto apskaitą ir atlieka einamąją finansų kontrolę

13. Einamąją finansų kontrolę atlieka stebėjimo (nuolatinės priežiūros) būdu. Nustatęs patvirtintų darbo procedūrų ir reikalavimų nesilaikymo atvejus, nedelsiant tarnybiniu pranešimu informuoja įstaigos vadovą ir vyriausiąjį buhalterį.

14. Ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų dokumentavime užtikrina, kad :

14.1. surašant ir tvirtinant apskaitos dokumentus, juos pasirašytų atitinkamus įgaliojimus turintys darbuotojai;

14.2. nebūtų atvejų, kad ūkinė operacija pirma atliekama, paskui tvirtinama,

14.3. apskaitos dokumentus pasirašantys (tvirtinantys) darbuotojai turėtų pakankamai informacijos ir kompetencijos juos pasirašyti arba atmesti;

14.4. aptikus klaidų ir netikslumų apskaitos dokumentuose, nedelsiant imtųsi priemonių klaidoms ir netikslumams ištaisyti, o klaidos būtų taisomos visose su ūkine operacija susijusiuose dokumentuose;

14.5. būtų laikomasi ūkinių operacijų atlikimo nuoseklumo - nuo patvirtinimo jas atlikti iki įtraukimo į apskaitos registrus;

14.6. apskaitos dokumentas būtų surašomas nustatytu laiku po ūkinės operacijos atlikimo.

15. Piniginių lėšų apskaitoje užtikrina, kad :

15.1. suradus neatitikimą, apie tai būtų nedelsiant informuojamas vyriausiasis buhalteris;

15.2. būtų periodiškai sutikrinami banko išrašų ir apskaitos registrų likučiai;

15.3. visi dokumentai būtų patikrinami prieš atliekant mokėjimą, o išmokamos sumos atitiktų patvirtintas.

16. įsipareigojimų apskaitoje užtikrina, kad :

16.1. įsipareigojimai būtų traukiami į apskaitos registrus tik įsitikinus, kad jie yra teisėti ir patvirtinti dokumentais;

16.2. įsipareigojimai sumažėtų (padidėtų) tik gavus atitinkamus apskaitos dokumentus;

16.3. būtų tiksliai žinomos mokėtinos ir gautinos sumos.

17. Turto apskaitoje užtikrina, kad :

17.1. būtų laikomasi turto pajamavimo, saugojimo, išdavimo naudoti ir nurašymo tvarkos;

17.2. atliekant veiksmus susijusius su turtu, būtų surašomi apskaitos dokumentai ir apskaitos dokumentai nebūtų surašomi prieš atliekant veiksmus susijusius su turtu;

17.3. nusidėvėjęs turtas būtų parodomas apskaitoje, ir nebūtų sąlygų pasisavinti nusidėvėjusį turtą;

17.4.inventorizacijos metu nustačius neatitikimų arba trūkumų, atitinkamai būtų koreguojami apskaitos dokumentai;Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra