title

Seniūnijos ūkio plėtros specialisto

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio  29 d. įsakymu Nr. B6- 700  

SENIŪNIJOS ŪKIO PLĖTROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.   Pareigybės grupės- specialistas.

2.  Pareigybės lygis – A 2.

II. PASKIRTIS

3.  Seniūnijos ūkio plėtros specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais reglamentuojantiems ES ir LR teikiamos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administruoti. 

III. VEIKLOS SRITIS

4.  Šias pareigas einantis  darbuotojas vykdo funkcijas specialioje – žemės ūkio veiklos -srityje.

IV. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

5.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, dokumentų rengimą ir saugojimą, ES paramos teikimą;

5.3. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

5.4.  Turėti teisę vairuoti „ B“ kategorijos transporto priemones.

  V.PAGRINDINĖS  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1 teikia techninę pagalbą e. paslaugų gavėjui;

6.1.1 įregistruoja paraišką ir (arba) prašymą pakeisti paraiškos duomenis pagal e .paslaugų gavėjo pateiktą informaciją, duomenis ar dokumentus;

6.1.1.2. e. paslaugų gavėjo žemės ūkio valdoje neįvykus pokyčių, atnaujina žemės ūkio valdos duomenis;

6.1.1.3. įbraižo deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų ribas pagal e. paslaugų gavėjo pateiktą informaciją, duomenis ar dokumentus;

6.1.1.4. aprašo kontrolinių žemės sklypų (toliau – KŽS) ribų pasikeitimus, jei tokių pasikeitimų yra;

6.1.1.5. išspausdina ir perduoda e. paslaugų gavėjui patikrinti paraiškos ir (arba) prašymo pakeisti paraiškos duomenis egzempliorių;

6.1.1.6 e. paslaugų gavėjui atspausdintoje paraiškoje ir (arba) prašyme pakeičia paraiškos duomenis patikrinus ir parašu patvirtina duomenų teisingumą, užpildo paraiškų priėmimo registrą (arba) prašymų pakeisti paraiškos duomenis registrą ir pateikia jį e. paslaugų gavėjui pasirašyti:

6.1.1.7. pagal e. paslaugų gavėjo poreikį sugeneruoja ir išspausdina žemėlapių fragmentus;

6.1.1.8. gavus iš ŽŪIKVC informaciją apie paraiškose nustatytus (neteisingo plotų deklaravimo KŽS atvejai, paraiškos duomenų neatitikimai, kiti neteisingo deklaravimo atvejai), informuoja e. paslaugų gavėjus apie minėtus netikslumus;

6.1.1.9. perduoda Agentūrai prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir dokumentus, pagrindžiančius vėlavimo priežastis;

6.1.1.10 įtarus ar nustačius įtariamą sukčiavimo ar kito pažeidimo atvejį per 5 (penkias) darbo dienas informuoja Agentūrą el. paštu info@nma.lt ir paštu pateikia užpildytą klausimyną dėl įtariamos nusikalstamos veiklos;

6.1.2. gaunant e. paslaugą „Pranešimų apie apleistų žemės naudmenų plotų netikslumus priėmimas“ elektroniniame žemėlapyje pažymi apleistų žemės naudmenų ploto vietą pagal e. paslaugų gavėjo pateiktą informaciją;

6.1.3. gaunant e. paslaugą „Pranešimų apie augalų apsaugo produktais apdorojamus plotus priėmimas“ elektroniniame žemėlapyje įbraižo žemės plotą, kurį e. paslaugų gavėjas planuoja purkšti augalų apsaugos produktais arba sėti augalų apsaugos produktais apdorotą sėklą;

6.1.4. gaunant e. paslaugą „Pranešimų apie išankstinius kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus priėmimas“elektroniniame žemėlapyje pažymi KŽS ribos pasikeitimo vietą pagal e. paslaugų gavėjo pateiktą informaciją;

6.1.5. gaunant e. paslaugą „Pranešimų apie ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių kraštovaizdžio elementus priėmimas“ elektroniniame žemėlapyje pažymi potencialų ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės kraštovaizdžio elementą pagal e. paslaugų gavėjo pateiktą informaciją;

6.2. konsultuoja e. paslaugų gavėjus e. paslaugų teikimo klausimais;

6.3. įgyvendinant Priemones administruoti paramą už pieną, pienines karves ir pieno pardavimą tiesiogiai vartoti atlieka pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų pildymą Pieno apskaitos informacinėje sistemoje;

6.4. administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą (naujų valdų įregistravimas (atnaujinimas) išregistravimas pagal paslaugų gavėjo pateiktus dokumentus);

6.5. gyvūnų laikytojų prašymu registruoja ūkinių gyvūnų pasikeitimus „Ūkinių gyvūnų registro informacinėje sistemoje“;

6.6. konsultuoja žemės ūkio subjektus kitais paramos gavimo klausimais;

6.7 teikia ataskaitas ŽŪIKVC apie ūkiuose auginamų grūdinių kultūrų (daugiau nei 50 ha) plotus ir laikomų grūdų kiekius;

6.8. pavaduoja seniūnijos specialistą jo laikino nedarbingumo ir atostogų metu;

6.9. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

VI . ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Seniūnijos ūkio plėtros specialistas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

dataJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra