title

Seniūnijos specialisto

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio  d.29 įsakymu Nr. B6- 700  

SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

Pareigybės grupė - specialistas.Pareigybės lygis – B.

II. PASKIRTIS

Tvarkyti gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, konsultuoti gyventojus, tvarkyti seniūnijos dokumentus, archyvą,  socialinės paramos teikimui organizuoti, prevencinei veiklai vykdyti, telkiant kitus specialistus ir seniūnijos bendruomenę.

III. VEIKLOS SRITIS

Šias pareigas einantis  darbuotojas vykdo funkcijas specialioje – seniūnijos veiklos organizavimo srityje – vietos savivaldoje.

IV. SPECIALIEJI  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, ar specialų vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais asmenų aptarnavimą, dokumentų rengimą ir saugojimą, socialinės paramos teikimą;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

  V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją dokumentų valdymo sistemoje;

6.2. rengia dokumentus seniūnijos gyventojams gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijai atlikti bei tvarko teisės aktais priskirtus registrus;

6.3. išduoda seniūnijos teritorijai priskirtiems gyventojams šeimos padėties, gyvenamosios vietos ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas,  pažymas apie pastatų priklausomybę, apie gyvenamųjų pastatų adresą, apie gaunamas socialines išmokas.

6.4. priima asmenis, atsako į paklausimus ir prašymus pagal kompetenciją tam, kad būtų suteikta informacija ir užtikrintas „vieno langelio“ aptarnavimo principas;

6.5. vykdo gyventojų prašymų,  skundų registravimą dokumentų valdymo sistemoje (DVS), socialinės paramos informacinėje sistemoje( SPIS) ir teikia elektronines paslaugas;

6.6. išduoda leidimus laidoti;

6.7.pildo  seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

6.8. parengia notariniams veiksmams atlikti reikalingą dokumentaciją;

6.9. konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;

6.10. siekiant tinkamai suplanuoti reikalingą socialinę paramą, vertina ir nustato paramos poreikius asmeniui(šeimai) ir organizuoja jos teikimą:

6.10.1. priima iš gyventojų prašymus ir dokumentus piniginei socialinei paramai, išmokoms vaikams, šalpos pensijoms ir kompensacijoms, vienkartinėms išmokoms gauti ir juos pateikia Socialinės paramos skyriui

6.10.2.renka informaciją apie seniūnijos neįgaliųjų, vienišų asmenų, nepasiturinčių asmenų(šeimų), padidintos rizikos asmenų (šeimų) materialinę padėtį, buities sąlygas, socialines problemas ir organizuoja probleminės situacijos tyrimą, sudaro ir tikslina jų sąrašus;

6.10.3.tvarko paramos maisto produktais iš intervencinių atsargų dokumentus: priima prašymus, registruoja SPIS sistemoje, sudaro sąrašus;

6.10.4. prireikus lanko asmenis(šeimas), įvertina jų gyvenimo ir buities sąlygas bei poreikius ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;

6.10.5.organizuoja seniūnijos socialinės paramos komisijos veiklą;

6.10.6. konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinės paramos skyrimo ir mokėjimo  kietojo kuro ir geriamojo vandens išlaidų kompensavimo, išmokų vaikams, šalpos pensijų ir kompensacijų skyrimo klausimais.

6.11. Pavaduoja seniūnijos ūkio plėtros specialistą jo atostogų ir laikinojo nedarbingumo metu.

6.12. vykdo kitus  su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti seniūnijos strateginiai tikslai.

VI . ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Seniūnijos specialistas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

dataJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra