title

VRI_skyriaus_vyr_specialisto

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011m. spalio 27d. įsakymu Nr. B7-46

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR INFORMATIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A .

3. Kategorija-11.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Teikti oficialią informaciją žiniasklaidai, tradicinėmis priemonėmis ir moderniomis informacinėmis technologijomis informuoti visuomenę apie Molėtų rajono savivaldybės veiklą, formuoti ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucija bei norą dalyvauti savivaldoje, kurti savivaldybės įvaizdį.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas viešųjų ryšių srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, visuomenės informavimą, dokumentų rengimą ir tvarkymą;

6.3. Turėti 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;

6. 4. Išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

6.5 . Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.6 . Mokėti redaguoti dokumentus lietuvių kalba;

6.7 .Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

8. 7.1. Rengia savivaldybės administracijos ryšių su visuomene ilgalaikes ir trumpalaikes veiklos programas;

7.2. teikia žiniasklaidos priemonėms, visuomenei, suinteresuotoms savivaldybės institucijoms oficialią savivaldybės poziciją atspindinčią informaciją apie rajono savivaldybės tarybos bei administracijos veiklą, mero, jo pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjų iniciatyvas, struktūrinių padalinių darbą;

7.3. organizuoja savivaldybės viešuosius ryšius: rengia susitikimų su gyventojais grafikus, vykdo gyventojų apklausas, koordinuoja oficialios savivaldybės informacijos skelbimą savivaldybės interneto svetainėje ir žiniasklaidos priemonėse;

7.4. rengia savivaldybės mero ir Administracijos sveikinimus, padėkas, garbės raštus įvairiomis progomis įstaigoms, organizacijoms ir bendruomenės nariams;

7.5. organizuoja savivaldybės Tarybos, mero ir Administracijos ataskaitų pateikimą rajono gyventojams;

7.6 . dalyvauja rengiant kalbas viešiems savivaldybės vadovų pasisakymams;

7.7 . rengia ir platina informaciją apie savivaldybės veiklą žiniasklaidai, kitiems viešosios informacijos gavėjams, aktyviai siekia žiniasklaidos susidomėjimo aktualiomis temomis: inicijuoja interviu, publikacijas, teikia papildomą informaciją žiniasklaidai;

7.8. renka informaciją apie Savivaldybės veiklą, ją apibendrina ir oficialią Savivaldybės poziciją teikia žiniasklaidos atstovams, visuomenei – per visuomenės informavimo priemones, rengia klaidingos informacijos paneigimą;

7.9.bendradarbiaujant su rajono, regiono, šalies žiniasklaidos priemonėmis, rengiant ir skelbiant interneto svetainės informaciją, kuria patrauklų savivaldybės įvaizdį;

7.10. konsultuoja Savivaldybės darbuotojus apie bendravimą su žiniasklaida;

7.11. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.12. vykdo kitus skyriaus vedėjo ir savivaldybės vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui .Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra