title

Kult ir šviet sk vyr spec AJ

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. B7- 46

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros ir švietimo skyriaus ( toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų ir kokybišką Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimo veiklą, įgyvendinimą savivaldybei pavaldžiose ugdymo įstaigose. Organizuoti, prižiūrėti ir tobulinti pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų vykdomą vaikų ir jaunimo pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą, neformalųjį švietimą bei vaikų užimtumą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis – viešasis administravimas.

6. Specialioji veiklos sritis – švietimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

7.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 5-rių metų pedagoginio ir ne mažesnę kaip 1 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje.

7.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, ugdymo įstaigų veiklą, gebėti juos taikyti.

7.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

7.4. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

7.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles.

7.6. Būti teoriškai pasirengusiam vykdyti ugdymo įstaigų priežiūrą, gebėti pastebėti bendrąsias pedagoginio proceso tendencijas, jas vertinti ir remti visa tai, kas pozityvu.

7.7. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, derinant ją su skyriaus planais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. Koordinuoja pavaldžių mokyklų vadybinę veiklą, konsultuoja mokyklų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais.

8.2. Vykdo valstybinę švietimo stebėseną, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka.

8.3. Tiria ir vertina švietimo būklę analizuodamas, kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai savivaldybės teritorijoje, pavaldžiose mokyklose ir įstaigose.

8.4.Vertina švietimo įstaigų vadovų vadybinę ir pedagogų veiklą Švietimo įstatymo ir atestavimo nuostatų nustatyta tvarka.

8.5. Padeda apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros skyriaus specialistams, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams bei šių institucijų sudarytoms komisijoms vykdyti savivaldybės ugdymo įstaigų veiklos priežiūrą.

8.6. Tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus, skundus pavaldžių švietimo įstaigų veiklos klausimais.

8.7. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių darbe.

8.8. Rengia Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo įsakymų projektus kuruojamų švietimo sričių klausimais.

8.9. Vykdo mokyklų ugdymo planų parengimo ir įgyvendinimo priežiūrą.

8.10. Analizuoja, vertina mokyklų ir švietimo įstaigų tarifikacijas.

8.11. Organizuoja ir koordinuoja mokyklų pasiruošimo mokslo metams patikras.

8.12. Koordinuoja, organizuoja, įgyvendina vaikų socializacijos programas.

8.13. Koordinuoja, organizuoja, įgyvendina narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos priemones.

8.14. Vykdo mokinių mokymo namuose priežiūrą.

8.15. Koordinuoja vaikų ir jaunimo savarankiško mokymosi organizavimą.

8.16. Stebi, analizuoja ir vertina vaikų ir jaunimo neformalųjį švietimą bei vaikų užimtumą pavaldžiose įstaigose.

8.17. Koordinuoja pagrindinio ugdymo įgyvendinimą savivaldybės mokyklose.

8.18. Kuruoja Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelį darželį, Molėtų kūno kultūros ir sporto centrą, Suginčių vidurinę, Balninkų, Kuolakasių pagrindines mokyklas.

8.19. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas )

(Vardas ir pavardė )

(Data)Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra