title

Viešųjų pirkimų sk vyr specialisto

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. B7-46

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

4. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir vykdyti viešuosius pirkimus, įgyvendinant valstybės viešųjų pirkimų politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities statytos inžinerijos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį perkančiojoje organizacijoje vykdant viešųjų pirkimų procedūras;

6.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymo organizavimą, teisės aktų rengimo taisykles bei mokėti juos taikyti praktikoje;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti naudotis viešojo administravimo institucijų duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas:

7.1. organizuoja ir atlieka Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

7.2. skyriaus vedėjo pavedimu pagal pirkimo iniciatoriaus parengtą paraišką – užduotį rengia Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas ir kt.) bei jų paaiškinimus;

7.3. teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo;

7.4. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo ir kitais savo kompetencijos klausimais;

7.5. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe;

7.6. rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;

7.7. registruoja Savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą, tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas;

7.8. siekdamas užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Savivaldybės tinklalapyje ar kt.;

7.9. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis ir kitas ataskaitas;

7.10. konsultuoja Savivaldybės administracijos ir Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

7.11. rengia ir nustatyta tvarka derina Savivaldybės institucijų dokumentų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;

7.12. pagal kompetenciją nagrinėja prašymus, atsako raštu ir žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą per nustatytą laiką;

7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, kitų savivaldybių skyriais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos projektus įgyvendinančiomis institucijomis;

7.14. tvarko skyriaus dokumentus, pagal reikalavimus įformina bylas ir sutvarkytas laiku perduoda į archyvą;

7.15. vykdo kitus Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI . ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra pavaldus Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)