title

Buhalterinės apskaitos vedėjo pavaduotojo

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. B7-22

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEDĖJO - VYR. BUHALTERIO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo - vyr. buhalterio pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 12.

II. PAREIGYBĖS TIKSLAS

4. Užtikrinti Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų, skirtų pagal patvirtintas programas įvairiems subjektams, kurie nėra biudžetinės įstaigos, tinkamą prekių ir paslaugų pirkimo dokumentų įforminimą, teisingą ir laiku parengtą atskaitomybės teikimą, projektų, bendrai finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, finansinės apskaitos tvarkymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis finansų valdymas ir apskaita.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo krypties (buhalterinė apskaita) išsilavinimą;

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, biudžetinių įstaigų apskaitą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

6.3. turėti 3 metų buhalterinio darbo stažą biudžetinėje įstaigoje;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su buhalterinės apskaitos programa, Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (DMS), teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

6.5. mokėti dirbti su Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) ir Dokumentų valdymo sistema (DVS);

6.6. išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.7. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo savivaldybės administracijos lėšų, skirtų pagal patvirtintas programas įvairiems subjektams, kurie nėra biudžetinės įstaigos, išskirstymo ir panaudojimo pagal ekonominį ir funkcinį paskirstymą, apskaitą ir einamąją kontrolę:

7.1.1. veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos dalinio rėmimo programų;

7.1.2. viešųjų įstaigų veiklos dalinio rėmimo programų;

7.1.3. religinių bendruomenių dalinio rėmimo programų.

7.2. tvarko Savivaldybės administracijos atsargų ir ūkinio inventoriaus apskaitą:

7.2.1. registruoja Buhalterinės apskaitos programoje pirkimo sąskaitas faktūras, išskirsto išlaidas pagal administracijos vidaus padalinius ir projektus;

7.2.2. rengia prekių ir ūkinio inventoriaus nurašymo aktus ir registruoja juos apskaitos programoje;

7.3. ruošia ir atlieka pirkimo dokumentų apmokėjimo pavedimus;

7.4. tvarko Savivaldybės administracijos atsiskaitymų už komunalines paslaugas apskaitą;

7.5. apskaito iš Europos Sąjungos fondų lėšų finansuojamų projektų finansines operacijas ir tvarko dokumentus:

7.5.1. kontroliuoja išlaidas patvirtinančių dokumentų atitikimą, duomenų teisingumą;

7.5.2. rengia tarpinius ir galutinius mokėjimų prašymus ir teikia juos įgyvendinančiai institucijai sutartyje numatytu laiku;

7.5.3. bendrauja dėl projektų finansinių klausimų su paramos teikėjais ir kitomis Europos Sąjungos lėšas administruojančiomis institucijomis, projektuose parinktais rangovais, auditoriais;

7.5.4. teikia pasiūlymus ir informaciją apie projektų finansų vykdymą, problemas bei trūkumus projektų vadovams ir projektus administruojančioms bei kontroliuojančioms institucijoms;

7.6. vykdo Valstybės investicijų programos projektams skirtų lėšų apskaitą, rengia paraiškas ir ataskaitas ministerijoms;

7.7. sistemina, derina ir suveda finansinės apskaitos duomenis ir ataskaitas į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistema (VSAKIS);

7.8. pavaduoja Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėją - vyr. buhalterį atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu;

7.9. dalyvauja pagal kompetenciją administracijos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose;

7.10. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su Buhalterinės apskaitos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo - vyr. buhalterio ir administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui - vyr. buhalteriui.

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra