title

ŽŪ skyriaus ekologo

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojų.
2. Lygis - A.
3. Kategorija -9.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga aplinkosaugos teisės aktų įgyvendinimui rajono savivaldybės teritorijoje, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimui.
III. VEIKLOS SRITIS.
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas aplinkosaugos srityje.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų srities aplinkos ar bioinžinerijos krypties išsilavinimą.
6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, aplinkosaugą.
6.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.
6.4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
6.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.
6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. kontroliuoja Aplinkos apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų aplinkos apsaugos klausimais įgyvendinimą;
7.2. rengia savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl aplinkosaugos strategijos, aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos, atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo, racionalaus nuotekų tvarkymo, gyvūnų laikymo, želdinių tvarkymo;
7.3. rengia Molėtų savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo sąmatų projektus, metines panaudojimo ataskaitas, užtikrina tikslinį šių lėšų panaudojimą;
7.4. organizuoja Molėtų rajono aplinkosaugos projektų rengimą bei vykdymą, dalyvauja rengiant aplinkos apsaugos programas, ekologinius, aplinkosauginius investicinius projektus, finansuojamus iš ES fondų ir kitų šaltinių;
7.5. analizuoja oro, paviršinio ir požeminio vandens kokybės, buitinių pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo bei želdinių ir biologinės įvairovės būklę, siūlo priemones jai gerinti;
7.6. informuoja visuomenę apie rajono aplinkos būklę, organizuoja ekologinį švietimą;
7.7. kontroliuoja, kaip laikomasi rajono želdynų tvarkymo ir apsaugos taisyklių;
7.8. dalyvauja saugomų teritorijų planavimo procedūrose;
7.9. derina juridinių ir fizinių asmenų gamtos išteklių naudojimo leidimus;
7.10. organizuoja atliekų tvarkymo plano priemonių ir taisyklių rengimą, kontroliuoja jų vykdymą, koordinuoja įgyvendinimą;
7.11. vykdo viešuosius pirkimus, taikant įprastą komercinę praktiką;
7.12. teisės aktų numatyta tvarka išduoda leidimus kirsti medžius;
7.13. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus ir skundus;
7.14. dalyvauja tarybos, administracijos direktoriaus ir kitų institucijų sudarytų komisijų darbe;
7.15. teikia metodinę paramą miškų urėdijoms, regioniniams parkams, miško naudojimo, apsaugos, atkūrimo ir priežiūros klausimais;
7.16. derina vandens telkinių tvarkymo planus, kontroliuoja šių planų įvykdymą, dalyvauja įveisiant žuvis į vandens telkinius;
7.17. vykdo ir kitus su Žemės ūkio skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos ir padalinio veiklos tikslai.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Žemės ūkio skyriaus vyresnysis specialistas pavaldus žemės ūkio skyriaus vedėjui.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra