title

Turto sk vedėjo

PATVIRTINTA:
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. B7 -17

TURTO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė – karjeros valstybės tarnautojų.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 14.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Turto skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga įgyvendinti Savivaldybės politiką turto valdymo, privatizavimo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – Savivaldybės turto valdymas.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį valstybės ir savivaldybės turto valdymo srityje;

6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, Savivaldybės turto apskaitą, valdymą bei privatizavimą, nekilnojamojo turto registrą bei vertinimą, įmonių bei viešųjų įstaigų veiklą ir atstovavimą Savivaldybei įmonių ir viešųjų įstaigų organuose;

6.4. Išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

6.5.Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Siekdamas įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas:

7.1. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, užtikrina, kad laiku ir kokybiškai būtų atliekamos užduotys;

7.2. Nustatyta tvarka Skyriaus kompetencijos klausimais rengia Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę;

7.3. Užtikrina skyriaus nuostatuose nurodytų uždavinių įgyvendinimą;

7.4. Nustatyta tvarka organizuoja patikėto turto valdymą;

7.5. Dalyvauja atliekant negyvenamųjų pastatų, patalpų kadastrinius matavimus, vertinimą, atlieka objektų teisinę registraciją;

7.6. Organizuoja negyvenamųjų patalpų atrinkimą privatizavimui, jų apžiūrą, svarstymą turto naudojimo ir savivaldybės turto privatizavimo komisijose, rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl objektų įrašymo į privatizuojamų objektų sąrašą.

7.7. Organizuoja Savivaldybei priklausančio materialiojo ir nematerialiojo turto priėmimą naudoti ir nurašymą;

7.8. Nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų skundus, pareiškimus, prašymus bei pasiūlymus, priima interesantus Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.9. Bendradarbiauja su valstybinėmis įmonėmis ir institucijomis turto valdymo klausimais;

7.10. Išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, nefasuotais naftos produktais;

7.11. Konsultuoja skyriaus bei kitų Savivaldybės struktūrinių padalinių, Savivaldybės įstaigų darbuotojus, kitus suinteresuotus asmenis ar institucijas turto valdymo ir privatizavimo, įmonių veiklos klausimais;

7.12. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe;

7.13. Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbuotojų darbą, užtikrina, kad laiku ir kokybiškai būtų atliekami skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymuose nurodyti uždaviniai;

7.14. Rengia Skyriaus nuostatus;

7.15. Vertina Skyriaus tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.16. Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.17.Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio administracijos direktoriaus pavedimus, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Turto skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra