title

Srateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo 2015

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A .

3. Kategorija-14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti Strateginio planavimo ir Investicijų skyriaus darbą sprendžiant investicijų, strateginio planavimo klausimus, rengti paraiškas ir projektus, organizuoti finansuojamų ar pritarimą finansuoti gavusių projektų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas investicijų ir strateginio planavimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, projektų valdymą ir administravimą;

6.3. Būti susipažinusiam su Europos Sąjungos paramos programomis;

6.4. Turėti 2 metų darbo patirtį projektų rengimo ir valdymo srityje;

6.5. Išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

6.7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

7.1. Organizuoja skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

7.2. Nustatyta tvarka Skyriaus kompetencijos klausimais rengia Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus pavedimu arba savo iniciatyva Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus arba organizuoja jų rengimą, vykdymą ir kontrolę;

7.3. Užtikrina skyriaus specialistų parengtų dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams;

7.4. Organizuoja vykdomų projektų sutarčių sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą iki projektų pabaigos;

7.5. Koordinuoja projektų bei paraiškų teikimą Europos Sąjungos paramos fondų ir Valstybės investicijoms gauti ir šias paraiškas teikia;

7.6. Bendradarbiauja su institucijomis, užsiimančiomis investicijų politika;

7.7. Inicijuoja rajono strateginio plėtros plano rengimą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;

7.8. Teikia pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto lėšų racionalaus ir prioritetinio panaudojimo investicinių projektų įgyvendinimui, smulkaus ir vidutinio verslo finansiniam rėmimui;

7.9. Rengia ataskaitas Europos Sąjungos, kitų tarptautinių fondų, Valstybės investicijų paramą administruojančioms institucijoms apie rajono Savivaldybės įgyvendinamas priemones;

7.10. Organizuoja Savivaldybės planuojamų ir vykdomus projektų viešinimą;

7.11. Rengia Skyriaus nuostatus;

7.12. Vertina Skyriaus tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.13. Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.14. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių veikla susijusi su skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje;

7.15.Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio, su skyriaus funkcijomis susijusius, vienkartinio pobūdžio savivaldybės vadovybės pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra