title

Architektūros sk vyr specialisto 2016

ARCHITEKTŪROS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Grupė- karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo reglamentuotai veiklai savivaldybės teritorijoje organizuoti, planuoti ir vykdyti, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities funkcijas - teritorijų planavimo, savivaldybės bendrojo plano ar savivaldybės dalių bendrųjų planų, specialiųjų ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo; išorinės reklamos įrengimo savivaldybės teritorijoje ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų įgyvendinimo priežiūros.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį meno studijų srities architektūros krypties išsilavinimą;

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, teritorijų planavimą;

6.3. Turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą teritorijų planavimo arba architektūrinio, projektavimo srityje;

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.Organizuoja ir vykdo savivaldybės teritorijos bendrojo, specialiojo ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėseną;

7.2.Pagal savivaldybės administracijai priskirtą kompetenciją tikrina projektų, pateiktų statybą leidžiančiam dokumentui gauti, atitiktį nustatytiems reikalavimams;

7.3. Dalyvauja Nuolatinės statybos komisijos darbe, pagal savivaldybės administracijai priskirtą kompetenciją;

7.4. Nagrinėja savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus;

7.5. Rengia žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimus;

7.6. Rengia savivaldybės direktoriaus įsakymų projektus dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo;

7.7. Apskaičiuoja žemės vertę ir vidutinės rinkos vertę po pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo;

7.8. Tikrina savivaldybės ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, rengia ir pateikia išvadų projektus dėl minėtų dokumentų proceso ir procedūrų;

7.9. Atlieka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme savivaldybės administracijai nustatytas funkcijas;

7.10. Nagrinėja paraiškas išorinės reklamos įrengimo leidimui gauti;

7.11. Atlieka įrengtos išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje priežiūrą;

7.12. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus;

7.13. Tvarko teritorijų planavimo dokumentų archyvą;

7.14. Nesant skyriaus vedėjo, laikinai vykdo skyriaus vedėjo funkcijas;

7.15. Vykdo kitus vienkartinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius, savivaldybės vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus siekiant strateginių tikslų.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra