title

Kult ir šviet sk vyr spec VK

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2014 m.
vasario 28 d. įsakymu Nr. B7-16

KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kultūros ir švietimo skyriaus ( toliau skyriaus) vyriausiasis specialistas – karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

II . PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto paskirtis – užtikrinti efektyvų ir kokybišką Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą įgyvendinimą savivaldybei pavaldžiose ugdymo įstaigose, organizuoti , prižiūrėti ir tobulinti pavaldžių mokyklų vaikų , jaunimo ir suaugusiųjų vidurinį ir specialųjį ugdymą.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje- švietime ir bendroje – viešajame administravime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų pedagoginio darbo patirtį.

6.2.Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, ugdymo įstaigų veiklą, gebėti juos taikyti.

6.3. Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, teikti siūlymus bei konsultacinę pagalbą ugdymo įstaigų vadovams, pedagogams.

6.4. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

6.5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti.

6.6. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, derinant ją su skyriaus planais, teikti siūlymus bei konsultacinę pagalbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS.

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Pagal kompetenciją rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus, vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nuolatinio pobūdžio pavedimus.

7.2. Vykdo švietimo stebėseną, vadovaudamasis Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir nustatyta tvarka. Analizuoja švietimo būklę, pasitelkęs švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS).

7.3. Padeda Švietimo ir mokslo ministerijos specialistams bei šios institucijos sudarytoms komisijoms vykdyti savivaldybės ugdymo įstaigų veiklos priežiūrą.

7.4. Koordinuoja Savivaldybei pavaldžių ugdymo įstaigų vadybinę veiklą, konsultuoja ugdymo įstaigų vadovus ir mokytojus, mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais.

7.5. Tiria ir vertina švietimo būklę, analizuoja kaip tenkinami vaikų ir suaugusiųjų asmenų švietimo poreikiai Savivaldybei pavaldžiose ugdymo įstaigose..

7.6. Vertina Savivaldybei pavaldžių ugdymo įstaigų vadovų vadybinę veiklą Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo ir atestacijos nuostatų nustatyta tvarka.

7.7. Dalyvauja Savivaldybės komisijų ir darbo grupių darbe.

7.8. Organizuoja, koordinuoja ir prižiūri Savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių ugdymo pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų patikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimo programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus.

7.9. Tvarko mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų blankų apskaitą..

7.10. Koordinuoja ir stebi Savivaldybei pavaldžių ugdymo įstaigų, teikiančių specialiąją pagalbą, organizuojančių suaugusiųjų švietimą veiklą.

7.11. Rengia sprendimų projektus dėl mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų nuostatų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimo.

7.12. Koordinuoja pilietinio ir tautinio ugdymo projektų rengimą, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą.

7.13. Koordinuoja gabių ir talentingų vaikų ugdymo projektų rengimą, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą.

7.14. Tvarko savivaldybės švietimo statistines ataskaitas, prižiūri kaip vykdomas ugdymo įstaigų duomenų teikimas.

7.15. Tvarko savivaldybės duomenis Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

7.16. Vykdo savivaldybės valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos priežiūrą.

7.17.Kuruoja Molėtų gimnaziją, Alantos gimnaziją, Molėtų progimnaziją, Dubingių pagrindinę mokyklą ir Inturkės pagrindinę mokyklą.

7.18. Dalyvauja ugdymo įstaigų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestacinių komisijų darbe.

7.19. Dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose.

7.20. Vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius pavedimus.

VI. PAVALDUMAS.

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra