title

VRI_skyriaus_vedėjo
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011m. spalio 27 d. įsakymu Nr. B7-46

VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR INFORMATIKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A .

3. Kategorija- 14.

II. PASKIRTIS

4. Organizuoti Viešųjų ryšių ir informatikos skyriaus darbą, administruoti savivaldybės interneto svetainę, kurti savivaldybės įvaizdį.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas viešųjų ryšių ir informatikos srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties, socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą;

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, visuomenės informavimą, dokumentų rengimą
ir tvarkymą;

6.3. Turėti 2 metų darbo patirtį interneto svetainės administravimo srityje;

6.4. Išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

6.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.6. Mokėti redaguoti dokumentus lietuvių kalba;

6.7. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.8. Mokėti dirbti kompiuterinėmis Ms Office, grafikos ir dizaino programomis, Windows operacine sistema, išmanyti PHP, HTML programų, interneto turinio valdymo sistemos Smart web pagrindus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

7.1. Organizuoja skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

7.2. Organizuoja ir koordinuoja Molėtų rajono savivaldybės internetinės svetainės funkcionavimą, užtikrina jos reprezentatyvumą;

7.3. Administruoja savivaldybės interneto svetainę;

7.4. Rengia ir teikia svarstyti teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

7.5. Rūpinasi modernių technologijų taikymu savivaldybės ryšių su visuomene srityje;

7.6. Bendradarbiaujant su rajono, apskrities, šalies žiniasklaidos priemonėmis, rengiant ir
skelbiant interneto svetainės informaciją, kuria patrauklų savivaldybės įvaizdį;

7.7. Organizuoja savivaldybės informacinių - reprezentacinių leidinių rengimą ir leidimą;

7.8.Organizuoja Skyriaus priskirtų funkcijų klausimais vešiesiems pirkimams skirtų specifikacijų rengimą ir teikia jas derinti administracijos direktoriui;

7.9. Rengia skyriaus nuostatus;

7.9. Vertina skyriaus tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.10. Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikti juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui;

7.11. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.12. Vykdo kitus savivaldybės vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui .

 

Susipažinau

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)