title

Teisės skyriaus vedėjo

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011m. spalio 27 įsakymu Nr. B7-46

TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A .

3. Kategorija-14.

II. PASKIRTIS

4. Organizuoti Teisės skyriaus darbą, užtikrinti Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, atstovauti savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesus teismuose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas teisės srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

6.2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos ir jos institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir akcinių bendrovių veiklą, darbo santykius, valstybės tarnybą, civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso normas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.3.Turėti 2 metų teisinio darbo patirtį viešojo administravimo srityje.

6.4. Išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles.

6.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

6.6. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina Bendrojo, Buhalterinės apskaitos, Architektūros ir teritorijų planavimo, Civilinės metrikacijos, Finansų, Investicijų, Kultūros ir švietimo, Socialinės paramos skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams;

7.2. Organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka;

7.3. Administracijos direktoriaus pavedimu rengia ar konsultuoja rengiant Bendrojo, Buhalterinės apskaitos, Architektūros ir teritorijų planavimo, Civilinės metrikacijos, Finansų, Investicijų, Kultūros ir švietimo, Socialinės paramos skyrių teikiamus Tarybos sprendimų, kolegijos sprendimų, bei siunčiamųjų raštų projektus;

7.4. Derina bei vizuoja Bendrojo, Buhalterinės apskaitos, Architektūros ir teritorijų planavimo, Civilinės metrikacijos, Finansų, Investicijų, Kultūros ir švietimo, Socialinės paramos skyrių specialistų ar Tarybos narių, kolegijos, Tarybos komitetų ir komisijų rengiamų Tarybos sprendimų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų;

7.5. Teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms dėl teisės aktų vietos savivaldos klausimais rengimo ir/ar jų tobulinimo;

7.6. Pagal savo kompetenciją teikia išvadas ir vizuoja savivaldybės įsteigtų ar jai pavaldžių institucijų, įstaigų nuostatus (įstatus), konsultuoja jų vadovus dėl nuostatų (įstatų) atitikties teisės aktams;

7.7. Atstovauja savivaldybės institucijoms visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose ir rengia procesinius dokumentus teismams;

7.8. Konsultuoja Bendrojo, Buhalterinės apskaitos, Architektūros ir teritorijų planavimo, Civilinės metrikacijos, Finansų, Investicijų, Kultūros ir švietimo, Socialinės paramos skyrių specialistus, ar jų rengiami dokumentai ir siunčiami raštai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka juridinės technikos reikalavimus;

7.9. Dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijose ir darbo grupėse, rengia ar dalyvauja rengiant atitinkamus dokumentus;

7.10. Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, esant reikalui priima gyventojus;

7.11. Dalyvauja savivaldybės Tarybos posėdžiuose;

7.12. Tvirtina skyriuje sudarytų, gautų ir saugomų dokumentų kopijas;

7.13.Organizuoja Skyriaus priskirtų funkcijų klausimais vešiesiems pirkimams skirtų specifikacijų rengimą ir teikia jas derinti administracijos direktoriui;

7.14. Rengia skyriaus nuostatus.

7.15. Vertina skyriaus tarnautojų tarnybinę veiklą.

7.16. Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikti juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.

7.17. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;

7.18. Vykdo kitus savivaldybės vadovybės ir Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

 

Susipažinau (valstybės tarnautojo pareigos) ( parašas ) ( vardas, pavardė )