title

Soc paramos sk vyr spec VG

PATVIRTINTA:
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2010-12-27
įsakymu Nr. B7- 45

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė –karjeros valstybės tarnautojų.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 10.

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga administruoti socialinės paramos išmokas ir žemės nuomos mokesčiui apskaičiuoti.

III. VEIKLOS SRITIS.

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas socialinės paramos srityje.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės paramos administravimą, žemės nuomos mokesčio administravimą.

7. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

8. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

9. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

10. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

11. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

V. PAGRINDINES ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

12. Priimti prašymus ir reikalingus dokumentus išmokoms vaikams, vienkartinėms išmokoms nėščiai moteriai, vienkartinėms išmokoms vaikui, socialinei pašalpai bei kieto kuro kompensacijoms gauti, organizuoti šių išmokų skyrimą ir mokėjimą.

13. Kopijuoti ir tvirtinti dokumentų kopijas, reikalingus išmokoms mokėti.

14. Konsultuoti ir informuoti gyventojus priskirtų išmokų skyrimo, mokėjimo klausimais.

15. Organizuoti socialinės rizikos šeimoms, netikslingai panaudojančioms išmokas vaikams, išmokų skyrimą savivaldybės nustatyta tvarka.

16. Taikyti Europos Bendrijos Reglamento 1408/71 ir Reglamento 574/72 nuostatas skiriant išmokas vaikui, ruošti dokumentus, juos teikti kitos valstybės kompetentingai įstaigai.

17. Tikrinti pareiškėjų pateiktą informaciją, šeimos ar vieno gyvenančio asmens turimą turtą, užimtumą, kitą informaciją, reikalingą socialinėms išmokoms skirti.

18. Kaupti duomenis Socialinės paramos informacinėje sistemoje PARAMA apie socialinių išmokų gavėjus.

19. Išduoti pažymas apie paskirtas ir išmokėtas išmokas.

20. Tvarkyti ir valdyti dokumentus informacinėje sistemoje PARAMA.

21. Tvarkyti išmokų vaikams permokų grąžinimo dokumentus, organizuoti permokų grąžinimą.

22. Sutvarkyti pagal dokumentacijos planą savo srities tvarkomus dokumentus ir juos pateikti už archyvo tvarkymą atsakingam darbuotojui.

23. Apskaičiuoti žemės nuomos mokestį.

24. Teikti informaciją gyventojams žemės nuomos mokesčio klausimais.

25. Vykdyti ir kitus su Socialinės paramos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos ir padalinio strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS.

26 . Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas pavaldus Socialinės paramos skyriaus vedėjui.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra