title

Kult ir šviet sk pavad

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2009 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. B7-46

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO KULTŪRAI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.Kultūros ir švietimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vedėjo pavaduotojas kultūrai yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo kultūrai pareigybė reikalinga rajono kultūros politikai įgyvendinti ir kultūros institucijų veiklai koordinuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Bendroji veiklos sritis – viešasis administravimas.

6. Specialioji veiklos sritis – kultūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir 2 metų vadybinio darbo stažą.

7.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, biudžetinių kultūros įstaigų veiklą, gebėti juos taikyti.

7.3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

7.4. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

7.5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles.

7.6. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, derinant ją su skyriaus planais.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

8.1. Inicijuoja bei dalyvauja rengiant rajono kultūros plėtros programą.

8.2. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimus dėl strateginių kultūros plėtotės krypčių, kultūros įstaigų steigimo, pertvarkos, reorganizavimo, likvidavimo, finansavimo.

8.3. Aiškina kultūros politikos nuostatas, kultūros sritį reglamentuojančius dokumentus.

8.4. Konsultuoja kultūros įstaigų vadovus veiklos tobulinimo klausimais.

8.5. Nustatyta tvarka organizuoja kultūros darbuotojų atestaciją.

8.6. Dalyvauja sudarant ir svarstant metinį Savivaldybės biudžetą, teikia siūlymus.

8.7. Koordinuoja kultūros sistemos funkcionavimo priežiūrą.

8.8. Įgyvendinant kultūros politiką, bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos padaliniais, , regionų, Respublikos kultūros, turizmo ir kitomis institucijomis.

8.9. Organizuoja bei dalyvauja kultūros įstaigų vadovų pasitarimuose.

8.10. Analizuoja kultūros įstaigų veiklos nuostatus, programas, teikia siūlymus įstaigų vadovams dėl veiklos tobulinimo.

8.11. Rengia kultūros srities Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

8.12. Dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose, darbo, ekspertų grupėse, stebėtojų tarybose, komisijose, atstovauja sprendžiant kultūros problemas.

8.13. Teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl kultūros įstaigų vadovų skatinimo, apdovanojimų, nuobaudų skyrimo, kitų organizacinių klausimų.

8.14. Derina kultūros įstaigų vadovų prašymus, raštus dėl jų išvykimo į komandiruotes, išėjimo į atostogas, dėl tarnybinio atlyginimo priedo skyrimo.

8.15. Teikia informaciją kultūros įstaigoms, valstybinės valdžios institucijoms, visuomenei apie kultūros aktualijas.

8.16. Analizuoja Savivaldybės pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių įgyvendinimą kultūros srityje.

8.17. siekdamas įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, inicijuoja jai įgyvendinti reikalingas priemones;

8.18. siekdamas, kad jaunimo politikos nuostatos būtų tinkamai įgyvendinamos savivaldybėje, rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir savivaldybės mero potvarkių, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu, projektus;

8.19. siekdamas visapusiško visuomenės bei jaunų žmonių informavimo jaunimo politikos klausimais, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos

įgyvendinimą savivaldybėje, kaupia ir skleidžia informaciją apie jaunimo veiklos galimybes, konsultuoja šiais klausimais jaunus žmones bei jaunimo organizacijas;

8.20. siekdamas užtikrinti, kad perduotos funkcijos jaunimo politikos srityje būtų tinkamai vykdomos, bendradarbiauja su savivaldybės administracijos tarnautojais, įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais, vykdančiais su jaunimu susijusią veiklą, regionine jaunimo organizacijų taryba, jaunimo organizacijomis, su jaunimu dirbančiomis organizacijomis bei neformaliomis jaunimo grupėmis;

8.21. vykdydamas savo veiklą, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis jaunimo politikos formavimo savivaldybėje klausimais, tokiu būdu užtikrindamas tarp institucinį bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką;

8.21. dalyvauja kitų savivaldybės institucijų darbo grupėse ir komisijose, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, kad būtų tinkamai atstovaujama jaunimo interesams savivaldybėje;

8.22. siekdamas įtraukti jaunimą į aktyvią veiklą, inicijuoja jaunimo organizacijų bei jaunimo grupių projektus savivaldybėje, kurie būtų įgyvendinami panaudojant Europos Sąjungos bei Lietuvos fondų lėšas;

8.23. siekdamas perimti ir pasidalinti kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio šalių jaunimo politikos įgyvendinimo gerosios praktikos pavyzdžiais, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir užsienio šalimis jaunimo politikos srityje;

8.24. Vykdo ir kitus administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

9. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus savivaldybės administracijos Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas )

(Vardas ir pavardė )

Data__________________________Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra