title

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(Patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B7-37)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis - A .
3. Kategorija-14 .

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga viešųjų pirkimų organizavimui, viešųjų pirkimų dokumentų rengimui, informacijos apie viešųjų pirkimų vykdymą analizavimui ir teikimui.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas viešųjų pirkimų srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 2 metų darbo patirties viešųjų pirkimų srityje;
6.3. žinoti galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą viešuosius pirkimus, dokumentų valdymo organizavimą, teisės aktų rengimo taisykles bei mokėti juos taikyti praktikoje;
6.4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
6.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti naudotis viešojo administravimo institucijų duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. Organizuoja skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
7.2. organizuoja ir rengia savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų ir kitų dokumentų projektus ir teikia juos tvirtinti viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
7.3. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
7.4. rengia ir pateikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbimus (apie viešuosius pirkimus, sudarytas sutartis), kurie skelbiami „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai";
7.5. konsultuoja Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentų projektus Komisijai, ir asmenis, atliekančius viešuosius pirkimus savivaldybės įstaigose;
7.6. tikrina, kaip pirkimų organizatoriai laikosi nustatytos viešųjų pirkimų tvarkos;
7.7. vykdo su viešaisiais pirkimais susijusius organizacinius darbus;
7.8. nagrinėja tiekėjų pretenzijas ir teikia išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
7.9. teikia informaciją apie Savivaldybės vykdomus viešuosius pirkimus savivaldybės interneto svetainei;
7.10. teikia dokumentus Tarybos komitetų posėdžiams, rengia Tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, susijusius su skyriaus funkcijomis;
7.11. rengia Skyriaus nuostatus.
7.12. vertina Skyriaus tarnautojų tarnybinę veiklą.
7.13. Rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir teikti juos tvirtinti Savivaldybės administracijos direktoriui.
7.14. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių veikla susijusi su skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje;
7.15. tvirtina skyriuje sudarytų, gautų ir saugomų dokumentų kopijas;
7.16. vykdo kitus Administracijos direktoriaus vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra