title

B1_39 Dėl elgesio vandenyje taisyklių

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽMONIŲ SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2014 m. vasario 27 d. Nr. B1-39
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir Lietuvos Respublikos administracinės teisės pažeidimų kodekso 5 straipsniu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisykles (pridedama).

Savivaldybės meras Stasys Žvinys

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-39

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽMONIŲ SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE IR ANT LEDO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono savivaldybės žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo taisyklės (toliau-Taisyklės) nustato žmonių gyvybės ir sveikatos apsaugą vandens telkiniuose, žmonių saugaus elgesio vandenyje ir ant ledo reikalavimus.

2. Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Šios Taisyklės netaikomos dirbtinai sukurtiems uždariems vandens telkiniams, atskirtiems nuo paviršinių ir požeminių vandenų.

4. Šios Taisyklės netaikomos vykdant policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkos apsaugos užduotis, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių sveikatai situacijų padarinių likvidavimo metu, vykdant Taisyklių kontrolės funkcijas.

II. SAUGAUS ELGESIO VANDENYJE REIKALAVIMAI

5. Vandens telkiniuose ir poilsio vietose draudžiama:

5.1.gadinti vandens telkiniuose arba prie jų esančius ženklus, iškabas, statinius, įrenginius, plaukiojimo priemones;

5.2.maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų toksinių medžiagų;

5.3.plaukioti ant automobilių kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;

5.4.plaukti arba bristi už maudymosi vietos pažymėtų ribų;

5.5.maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant;

5.6.maudytis tamsiu paros metu;

5.7.maudyti šunis ir kitus gyvūnus;

5.8.maudytis, esant draudžiamiesiems ženklams, kurie įspėja to nedaryti;

5.9.maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

5.10. palikti prie vandens be priežiūros mažamečius vaikus;

5.11. skalbti skalbinius, plauti transporto priemones, kitus įrenginius ar daiktus;

5.12. plaukioti mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, banglentėmis, burlentėmis, jėgos aitvarais, vandens dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis tam neskirtose funkcinėse paplūdimių, maudyklų zonose;

5.13. teršti vandens telkinius ir jų pakrantes, vandens telkiniuose bei jų apsaugos juostose plauti motorines transporto priemones, tarą nuo kenksmingų medžiagų.

5.14. asmenims, neturintiems teisės vairuoti vandens motociklo, negalima nuomoti šios transporto priemonės;

5.15. rengti stovyklavietes tam neskirtose vietose;

5.16. kurti laužus, deginti žolę, šiukšles ir kitas atliekas;

5.17. teršti aplinką buitinėmis ir kitomis atliekomis, žaloti ar naikinti esamą infrastruktūrą, statyti transporto priemones (automobilius, plaukiojimo priemones, dviračius ir pan.) tam neskirtose vietose;

5.18. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

5.19. užtverti, perkasti ar kitaip naikinti takus, kelius, vedančius prie vandens telkinių, poilsiaviečių, paplūdimių ir maudyklų.

6. Organizuojant vaikų turizmo renginius, privaloma laikytis Vaikų turizmo renginių organizavimo apraše nustatytų maudymosi reikalavimų.

III. REIKALAVIMAI SAUGIAM ELGESIUI ANT LEDO

7. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

8. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama:

8.1. važiuoti ar stovėti su motorinėmis transporto priemonėmis ant vandens telkinių ledo, pakrantės, išskyrus aplinkos apsaugos, krašto apsaugos, policijos, žuvivaisos, greitosios pagalbos ir gelbėjimo tarnybų, vykdančių tarnybines funkcijas, specifinius žiemos renginius organizuojančių organizacijų, žvejybinių organizacijų, tiriančių tuos vandens telkinius, telkinių nuomotojų ir nuomininkų, jų įgaliotų asmenų bei etatinių darbuotojų, vykdančių vandens telkinių apsaugą, transportą bei specialias neįgaliųjų vairuojamas mašinas, vykdyti kitą veiklą, neigiamai veikiančią vandens telkinius bei jų gyvuosius išteklius;

8.2. važiuoti motorizuotomis transporto priemonėmis, išskyrus organizuojant renginius (turint renginiui organizuoti išduotą leidimą);

8.3. lipti, vaikščioti, čiuožinėti, žvejoti, jei ledo storis mažesnis nei 7 cm, taip pat, kai ledas turi sniego priemaišų, nėra skaidrus, atlydžio metu;

8.4. vienam eiti ant ledo tamsiu paros metu;

8.5. palikti vaikus ant ledo be suaugusiųjų priežiūros;

8.6. gręžti daug ekečių arti viena kitos ir būriuotis vienoje vietoje, kai ledas plonesnis kaip 30 cm.

8.7. lipti ant ledo, neturint priemonių, kurių pagalba būtų galima išlipti ant ledo įlūžus.

8.8. rengti čiuožyklas ant gilesnių negu vieno metro vandens telkinių;

8.9. čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

IV. ATSAKOMYBĖ

9. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

10. Atsakomybė už šių Taisyklių pažeidimus numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 185 straipsnyje.11. Taisyklių laikymosi kontrolę užtikrina Molėtų rajono savivaldybės administracijos įgalioti pareigūnai, Molėtų rajono policijos komisariato atsakingi pareigūnai, o Molėtų rajone - seniūnai.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Taisyklės gali būti papildomos ir keičiamos Savivaldybės tarybos sprendimu, atsižvelgus į teisės aktus, konkrečius Savivaldybės poreikius ir kitas priežastis.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra