title

Žemės ūkio sk vyr spec melioracija

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. B7-39

ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - viešojo administravimo karjeros valstybės tarnautojų.

2. Lygis –A.

3. Kategorija -11.

II. TIKSLAS

4. Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti rajone melioracijos įrenginių eksploatacijos, melioracijos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbus. Atlikti melioracijos sistemų ir hidrotechninių statinių statybos bei eksploatacijos techninę priežiūrą, kontroliuoti melioracijos įrenginių naudojimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Melioracija.

III. REIKALAVIMAI KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą, raštvedybos ir teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje;

6.3. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Savivaldybės teritorijoje užtikrina tinkamą melioracijos statinių funkcionavimą ir atliekamų priežiūros bei remonto darbų kokybę.

7.2.Vykdo melioruotų plotų ir juose esančių hidrotechninių statinių priežiūrą, surašo

defektinius aktus pastebėtiems gedimams šalinti, statinių nurašymui ir inventorizavimui.

7.3.Teikia žinias dėl melioracijos statinių apskaitos ir duomenis kadastrui sudaryti.

7.4. Pažymi planuose M: 10000 ir M : 2000 atsiradusius melioracijos gedimus, defektus.

7.5. Koordinuoja ir, esant reikalui, atlieka avarinių melioracijos ir hidrotechninės statybos darbų techninę priežiūrą, surašo paslėptų darbų aktus ir projektų pakeitimus.

7.6. Atlieka drenažo planų ir juose esančių hidrotechninių įrenginių dokumentacijos sudarymą ir teikimą žemės naudotojams.

7.7.Veda siurblinių elektros sunaudojimo apskaitą.

7.8. Rengia melioracijos įrenginių remonto ir priežiūros darbų užduotis.

7.9. Tvarko dokumentus pagal nustatytas dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

7.10.Tvirtina parengtų ir gautų dokumentų kopijas.

7.11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas pavaldus skyriaus vedėjui.

__________________________

Susipažinau

_____________________________

(valstybės tarnautojo pareigos)

________________(parašas)Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra