title

Statybos sk vedėjo

PATVIRTINTA:
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. vasario 26 d.
įsakymu Nr. B7- 16

STATYBOS IR VIETINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Statybos, komunalinio ūkio ir ekologijos reikalų skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti skyriui, organizuojant jam pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas statybos, projektų valdymo , miesto priežiūros darbų srityse.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Skyriaus vedėjui keliami šie reikalavimai: 6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą. 6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, viešųjų pirkimų organizavimą, statybos procesus.

6.3. per 3 mėnesius nuo paskyrimo į pareigas įgyti statinio statybos vadovo ir statinio techninio prižiūrėtojo kvalifikacijas.

6.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti taikyti praktikoje; 6.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Exploer; 6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

V. PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 7.1. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų nuostatas ir atsako už jų tinkamą įgyvendinimą;

7.2. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.3. pagal Skyriui priskirtą kompetenciją teikia pasiūlymus Administracijos direktoriui dėl finansinių išteklių skirstymo, formuojant savivaldybės biudžetą, įgyvendinant patvirtintas programas, naudojant gaunamas lėšas iš valstybės biudžeto ir tarptautinių programų, kontroliuoja šių finansinių išteklių panaudojimą;

7.4.pagal Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų skiriamas lėšas, Savivaldybės institucijų sprendimus, pasirašytas sutartis organizuoja savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų statybą, rekonstrukciją ir remontą, vykdo statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų užsakovo funkcijas, pasirašo atliktų darbų aktus, atitinkamas pažymas ir sąskaitas-faktūras;

7.5.orientuoja naujai priimtus darbuotojus jų darbo srityje, įtraukia juos į įstaigos veiklą, padeda išaiškinti jų mokymo poreikius ir planuoja mokymus;

7.6.teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus metiniams ir perspektyviniams planams savivaldybės turto rekonstrukcijos ir remonto;

7.7.organizuoja gyvenamųjų patalpų ir kitų savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų eksploatavimą;

7.8.organizuoja savivaldybėje statomų, remontuojamų objektų, renovuojamų ir remontuojamų vietinių kelių ir melioracijos įrenginių techninės kontrolės vykdymą;

7.9.organizuoja pastatytų ir renovuojamų objektų technines darbo ir valstybines komisijas;

7.10. įgyvendina savivaldybėje pažangius statybos ir komunalinio ūkio tvarkymo metodus; koordinuoja savivaldybei priklausančių biudžetinių įstaigų komunalinio ūkio veiklą, konsultuoja Savivaldybės biudžetines įstaigas, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims pasiūlymus ūkinės veiklos klausimais;

7.11. rengia Skyriaus kompetencijos klausimais metinių planų projektus, savivaldybei patikėjimo ir nuosavybės teise priklausančių objektų rekonstrukcijos ir remonto projektus, atlieka statybos ir remonto darbų užsakovo funkcijas;

7.12. teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus ir duomenis dėl ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių-ūkinių, investicinių, ekologinių ir kitų programų projektų ruošimo;

7.13. organizuoja savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių taisymą ir priežiūrą iš kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo ir savivaldybės biudžeto skiriamų lėšų;

7.14. kontroliuoja vietinių kelių ir gatvių techninį stovį, teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl jų remonto, ruošia ir teikia pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtros;

7.15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, informaciją, statistikos ir kitus reikalingus duomenis Skyriui priskirtais klausimais Administracijos struktūriniams padaliniams, įvairioms ministerijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms;

7.16.gavęs Administracijos direktoriaus įgaliojimus, dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus ir avarijas, kurios įvyksta savivaldybės statomuose arba jau veikiančiuose objektuose, analizuoja avarijų priežastis, rengia pasiūlymus padėčiai gerinti;

7.17.dalyvauja Savivaldybės biudžeto formavimo procese, teikia reikalingus duomenis;

7.18.vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

7.18. rengia Skyriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia ją Administracijos direktoriui;

7.19.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdo viešųjų pirkimų procedūras;

7.20.derina ir pagal poreikį rengia sutarčių projektus, atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą;

7.21.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo išankstinės ir einamosios finansų kontrolės procedūras bei atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą;

7.22.dalyvauja Europos Sąjungos projektų, finansuojamų iš struktūrinių fondų, kitų programų lėšų, savivaldybės biudžeto lėšų, rengimo ir įgyvendinimo procesuose;

7.23.dalyvauja Savivaldybės strateginio plėtros ir veiklos plano planavimo, rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo procese;

7.24.pagal pareigybei priskirtą kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus;

7.25.gavęs įgaliojimus pagal Skyriui priskirtą kompetenciją atstovauja savivaldybei valstybinėse ir kitose institucijose;

7.26.dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, įstaigos pasitarimuose, Savivaldybės institucijų sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

7.27.pagal Skyriui priskirtą kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir teikia Administracijos direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus nuostatų bei Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų atitinkamų pakeitimų ir papildymų;

7.28.atsako už Skyriaus veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, pagal Skyriui priskirtą kompetenciją - strateginio ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą;

7.29.Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra