title

Teisės skyriaus vyr specialisto
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. spalio 27 įsakymu Nr. B7-46

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A .

3. Kategorija-11.

II. PASKIRTIS

4. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės veiklos ir Savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą, atstovauti savivaldybės ir Savivaldybės administracijos interesus teismuose.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas teisės srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6.Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą.

6.2. Turėti vienerių metų darbo patirtį teisės srityje.

6.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą.

6.4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldos ir jos institucijų, Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir akcinių bendrovių veiklą, darbo santykius, valstybės tarnybą, civilinės teisės ir civilinio proceso, administracinės teisės ir administracinio proceso, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso normas ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą.

6.5. Išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles.

6.6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

6.7. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Užtikrina Statybos ir komunalinio ūkio, Teisės, Turto, Vaiko teisių apsaugos, Viešųjų pirkimų, Viešųjų ryšių ir informatikos, Centralizuoto vidaus audito, Žemės ūkio skyrių rengiamų teisės aktų ir kitų dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei juridinės technikos reikalavimams

7.2. Teikia pirminę teisinę pagalbą Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatyta tvarka;

7.3. Nuolat savivaldybių interneto tinklalapiuose, per visuomenės informavimo priemones, susitikimuose su gyventojais informuoja apie galimybę gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir jos teikimo sąlygas;

7.4. Administracijos direktoriaus pavedimu rengia ar konsultuoja rengiant Statybos ir komunalinio ūkio, Teisės, Turto, Vaiko teisių apsaugos, Viešųjų pirkimų, Viešųjų ryšių ir informatikos, Centralizuoto vidaus audito, Žemės ūkio skyrių teikiamus mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų bei Administracijos siunčiamųjų raštų projektus;

7.5. Derina bei vizuoja Statybos ir komunalinio ūkio, Teisės, Turto, Vaiko teisių apsaugos, Viešųjų pirkimų, Viešųjų ryšių ir informatikos, Centralizuoto vidaus audito, Žemės ūkio skyrių specialistų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, teikia teisines išvadas dėl jų;

7.6. Atstovauja savivaldybės institucijoms visų lygių bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, kitose valstybės valdžios ir valdymo institucijose ir rengia procesinius dokumentus teismams;

7.7. Konsultuoja Statybos ir komunalinio ūkio, Teisės, Turto, Vaiko teisių apsaugos, Viešųjų pirkimų, Viešųjų ryšių ir informatikos, Centralizuoto vidaus audito, Žemės ūkio skyrių specialistus, ar jų rengiami dokumentai ir siunčiami raštai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka juridinės technikos reikalavimus;

7.8. Dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytose komisijose ir darbo grupėse, rengia ar dalyvauja rengiant atitinkamus dokumentus;

7.9. Vizuoja ir ruošia sutarčių, sudaromų su fiziniais ir juridiniais asmenimis projektus;

7.10. Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, esant reikalui priima gyventojus;

7.11. Išieško Administracijoje atsiradusias socialinio būsto nuomos mokesčio, kito turto nuomos mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio ir kitas nepriemokas;

7.12. Esant reikalui dalyvauja savivaldybės Tarybos posėdžiuose;

7.13. Vykdo kitus skyriaus vedėjo ir savivaldybės vadovybės vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui .

Susipažinau (valstybės tarnautojo pareigos) ( parašas ) ( vardas, pavardė )Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra