title

Strateg planav ir invest vyr spec

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2015 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. B7-48

STRATEGINIO PLANAVIMO IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS VYRAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A .

3. Kategorija-11.

II. PASKIRTIS

4. Strateginio planavimo ir Investicijų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rinkti, sisteminti, teikti informaciją ir konsultuoti Europos Sąjungos (ES) struktūrinių, kitų fondų paramos teikimo klausimais; rengti paraiškas ir projektus, organizuoti tyrimams, galimybių studijoms ir kitiems projektams reikalingų dokumentų (medžiagos) rengimą ES ir kitų užsienio šalių paramai gauti; organizuoti finansuojamų ar pritarimą finansuoti gavusių projektų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas investicijų ir strateginio planavimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS

PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, projektų valdymą ir administravimą;

6.3. Būti susipažinusiam su ES paramos programomis;

6.4. Turėti 1 metų darbo su Europos Sąjungos struktūriniais fondais patirtį.

6.5. Išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

6.6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6.7. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

7.1. Nustatyta tvarka Skyriaus kompetencijos klausimais skyriaus vedėjo pavedimu rengia Administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių projektus;

7.2. Organizuoja vykdomų projektų sutarčių sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą iki projektų pabaigos.

7.3. Koordinuoja projektų bei paraiškų teikimą Europos Sąjungos paramos fondų ir Valstybės investicijoms gauti ir šias paraiškas teikia.

7.4. Bendradarbiauja su institucijomis, užsiimančiomis investicijų politika;

7.5. Inicijuoja rajono strateginio plėtros plano rengimą ir koordinuoja jo įgyvendinimą;

7.6. Rengia ataskaitas Europos Sąjungos ar kitų tarptautinių fondų paramą administruojančioms institucijoms apie rajono Savivaldybės įgyvendinamas priemones;

7.7. Teikia informaciją apie Savivaldybės planuojamus, vykdomus projektus rajono savivaldybės interneto svetainei;

7.8. Dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių veikla susijusi su skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje;

7.9. Tvirtina skyriuje sudarytų, gautų ir saugomų dokumentų kopijas;

7.10. Vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjui .

 

 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra