title

B78_25 Traktorių registravimas ir tech apžiūra

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO IR TECHNINĖS APŽIŪROS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12  Nr.B78-25

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos (toliau - traktorius) registruojami savininkų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu. Savivaldybės administracija, gavusi registravimo prašymą ir traktoriui registruoti reikalingus dokumentus, traktoriaus buvimo vietoje sutikrina jo techninius ir eksploatacinius duomenis su duomenimis, nurodytais traktoriui registruoti pateiktuose dokumentuose. Pirmą kartą įregistruojant naujus traktorius, savivaldybių specialistai tikrina, ar traktoriai atitinka teisės aktų numatytus saugos ir sveikatos, išmetamųjų teršalų ribojimo ir kitus techninius reikalavimus. Taip pat tikrinami dokumentai, kurių pagrindu traktorius buvo įsigytas. Įregistravus traktorių, savivaldybės administracija išduoda registracijos liudijimą ir valstybinio numerio ženklą. Eksploatuoti traktorius, kuriems neatlikta techninė apžiūra, draudžiama. Techninė apžiūra atliekama teritoriniu principu, išvykstant į traktorių buvimo vietą, siekiant vienoje vietoje patikrinti kuo didesnį traktorių kiekį. Tuo tikslu savivaldybės sudaro ir viešai paskelbia techninių apžiūrų grafikus, rekomenduodamos techninės apžiūros laiką ir vietą, numatant galimybę panaudoti žemės ūkio bendrovių, įmonių technikos kiemus ir kitas priemones. Jeigu traktorius atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus, atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data. Taloną pasirašo techninę apžiūrą atlikęs savivaldybės valstybės tarnautojas dėdamas spaudą su savo vardu ir pavarde.
Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nori įregistruoti traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas ir jų priekabas ar atlikti jų techninę priežiūrą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2000, Nr. 64-1924; 2003, Nr. 15-597; 2008, Nr. 22-804);
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2006 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 109-4138);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463);
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos" (Žin., 2002, Nr. 56-2273)
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pateikiami dokumentai ir informacija, numatyti Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklėse ir Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkoje.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Registruojant traktorių, savaeigę ir žemės ūkio mašiną bei jų priekabas, pateikiama:
1. prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. atstovavimą patvirtinantis dokumentas, kai traktorių registruoja savininko atstovas;
4. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius; kai registruojamas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas (Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių (toliau - Taisyklės) 10 punkte numatytu atveju), pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas;
5. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo-priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo sutartis nenustato ko kita;
6. techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai, įregistruojant naują traktorių:
6.1. įregistruojant naują ratinį traktorių pateikiamas atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
6.2. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą:
6.2.1. dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis;
6.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą;
6.2.3. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio arba kitą savaeigę mašiną - dokumentas, patvirtinantis, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu;
7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą.
9. Įregistruojant traktorių, buvusį registruotą užsienyje, pateikiamas užsienyje išduotas valstybinio numerio ženklas (ženklai), jeigu jis negrąžintas traktorių įregistravusiai tarnybai. Numerio ženklo (ženklų) pateikti nereikia, jei traktorius įregistruojamas laikinai, šių Taisyklių 31 punkte numatytu atveju.
10. Techninei priežiūrai atlikti traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabų savininkas (valdytojas) pateikia šiuos dokumentus:
10.1. traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių;
10.2. traktoriaus registracijos dokumentą;
10.3. dokumentą apie sumokėtą rinkliavą.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Arūnas Siminkevičius, tel.(8 383) 54 736, el. paštas a.siminkevicius@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas  
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Pagal grafiką, arba per 1 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 108-3463).
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Registravimo prašymas
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Teikiama E Paslauga >>> 

Programa “Traktorių registras”. Paslaugos aprašas ir prašymo forma skelbiami savivaldybės interneto svetainėje.

12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos bei jų priekabos įregistruojami neterminuotai, išskyrus minėtų taisyklių 30 punkte numatytus atvejus.
Atlikus techninę apžiūrą išduodamas techninės apžiūros talonas, kuriame nurodoma techninės apžiūros atlikimo ir kitos techninės apžiūros data.
13.   Paslaugos teikimo schema


Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-22 15:51:34
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra