title

B78_31 Tėvystės pripažinimo registravimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

TĖVYSTĖS PRIPAŽINIMO REGISTRAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12  Nr. B78-31

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Tėvystės pripažinimo registravimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą, papildymą, pakeitimą, gimimo liudijimo išrašymą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, 2000-01-11 Nr. VIII-1524
4. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII- 1725
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1 R- 294 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1 R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) ,Dėl moterų pavardžių darymo“
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
2. Jei vaiko gimimas įregistruotas – gimimo liudijimas.
3. Jei vaiko gimimas neįregistruotas – dokumentas, patvirtinantis vaiko gimimo faktą ir laiką.
4. Vyro, laikančiu save vaiko tėvu, ir motinos notaro patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Vaiko motinai, kuri yra išsituokusi-santuokos nutraukimo dokumentas, našlei- buvusio sutuoktinio mirties dokumentas.
2. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava (kai vaiko gimimas buvo įregistruotas).
6. Administracinės paslaugos teikėjas Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, el. paštas v.bertuliene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Jūratė Pagalienė, el. paštas j.pagaliene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 17 Lt (4,92 EUR).(kai vaiko gimimas įregistruotas)
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  Prašymas (pridedama)
11. Paslaugos teikimo schema