title

Skelbiamas jaunimo savanoriškos tarnybos 2022 metų projektų konkursas

 

Molėtų rajono savivaldybės administracija nuo 2022 m. kovo 15 d. iki kovo 25 d. skelbia konkursą savanorišką veiklą organizuojančioms organizacijoms teikti paraiškas Jaunimo savanoriškos tarnybos (toliau -JST) projektų įgyvendinimui Molėtų rajono savivaldybėje.  

Konkurso būdu finansuojamos veiklos:

1. potencialių savanorių paieška ir jų konsultavimas;

2. JST proceso vykdymo konkrečiose savanorius priimančiose organizacijose stebėjimas, koordinavimas ir konsultavimas;

3. savanorio kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo veiklų vykdymas;

4. mentoriaus paslaugų teikimas priimančioms organizacijoms;

5. mentoriaus paslaugų teikimas savanoriams.

Projekto turiniui keliamos sąlygos:

1. suplanuotos veiklos turi būti skirtos SVO organizacijos funkcijoms įgyvendinti ir (ar) JST plėtoti Savivaldybės lygmeniu;

2. į JST numatyta įtraukti ne mažiau kaip 3 jaunus žmones, ne trumpesniam nei 1 mėnesio ir ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;

3. pareiškėjo paskirtas (-i) mentorius (-iai) privalo turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį neformaliojo jaunimo ugdymo ir (ar) savanoriškos veiklos srityje.

Konkursui paraiškas gali teikti viešasis juridinis asmuo, kuris atitinka visas šias sąlygas:

1. pagal Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymą Nr. 2V-219 (1.4) „Dėl jaunimo savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ yra akredituota SVO organizacija;

2. nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutartį su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

3. privalo turėti mentorių (-ius) JST organizavimui.

Finansavimą gavęs pareiškėjas iki einamųjų metų gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos esminius rodiklius:

1. projekto kiekybinius rodiklius:

1.1. su savanoriškos tarnybos galimybėmis supažindinti ne mažiau kaip 100 jaunų žmonių;

1.2. užtikrinti, kad JST įgyvendino ne mažiau kaip 2 individualūs jauni žmonės;

1.3. suorganizuoti ne mažiau kaip 1 susitikimą per 30 kalendorinių dienų su kiekvienu savanoriu individualiai, siekiant įvertinti mokymosi procesą, padėti spręsti kylančius sunkumus ir motyvuoti;

1.4. vykdyti kompetencijų vertinimą bei įsivertinimą, vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 2V-127 (1.4) ,,Dėl savanorių neformaliuoju būdu, jaunimo savanoriškos tarnybos metu, įgytų kompetencijų įvertinimo, įsivertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

2. projekto kokybinius rodiklius:

2.1. skatinti jaunų žmonių įsitraukimą į savanorišką tarnybą;

2.2. skatinti jaunų žmonių bendrųjų ir (arba) dalykinių kompetencijų ugdymą.

Prašome, rengdami paraiškas, vadovautis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 sprendimu Nr. B1-308 ,,Dėl  Molėtų rajono savivaldybės jaunimo savanoriškos tarnybos finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pridedama) ir iki kovo 25 d. pateikti užpildytą paraiškos formą. (Pridedama).

Informacija teikiama:

Nuo 2022 m. kovo 15 d.  iki kovo 25 d. el.p.: vilma.meciukoniene@moletai.lt, tel. (8 698) 38826.Paskutinis atnaujinimas: 2022-03-15 16:39:58