title

B1_114_Dėl vaikų socializacijos programų konkurso aprašo

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMŲ VAIKŲ VASAROS POILSIUI ORGANIZUOTI KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2016 m. balandžio 29 d. Nr. B1-114

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-485 „Dėl vaikų ir jaunimo socializacijos 2014 – 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“ 2 punktu, Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. ISAK- 805 „Dėl Vaikų socializacijos programų rėmimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15.2 papunkčiu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimą Nr. B1-54 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vaikų ir jaunimo socializacijos projektų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Stasys Žvinys

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. B1-114

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROROGRAMŲ VAIKŲ VASAROS POILSIUI ORGANIZUOTI KONKURSO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono savivaldybės vaikų socializacijos programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti konkurso tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų socializacijos programų vaikų vasaros poilsiui organizuoti (toliau – Programos) konkurso paskirtį, organizavimo eigą, reikalavimus teikėjams ir Programoms, Programų atitikties vertinimo, laimėjusių Programų finansavimo, įgyvendinimo, atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą bei veiklos ir finansinės kontrolės tvarką.

2. Konkurso tikslas – plėtoti vaikų ir jaunimo, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, socializacijos galimybes per mokinių vasaros atostogas. Poilsį padaryti prieinamesnį didesniam vaikų skaičiui, užtikrinti socialiai remiamų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, socialinės rizikos šeimų vaikų ir socialiai pažeidžiamų vaikų dalyvavimą, kurti saugią ugdymo(si) ir poilsio aplinką, sudarant sąlygas vaikams plėtoti socialinę kompetenciją, kūrybiškumą ir iniciatyvą, tenkinti vaikų pažinimo, ugdymo(si) bei saviraiškos poreikius įvairiomis prasmingomis ir patraukliomis veiklomis.

3. Konkurso uždaviniai:

3.1. didinti neformaliojo vaikų švietimo, socioedukacinių veiklų prieinamumą, sudaryti socialiai prasmingos ir atsakingos saviraiškos galimybes;

3.2. sudaryti sąlygas turiningai edukacinei veiklai vaikų vasaros poilsio metu.

4. Programos vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais su vaikų ugdymu, sveikata, saugumu ir higiena susijusias normas, ir šiuo Aprašu.

II SKYRIUS

PROGRAMŲ KONKURSO ORGANIZAVIMAS

5. Programų konkursą organizuoja Savivaldybės administracija. Programoms finansuoti konkursas skelbiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – Direktorius) įsakymu. Informacija apie konkursą skelbiama Molėtų rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.moletai.lt.

6. Programos veiklose gali dalyvauti Savivaldybėje gyvenantys ir (ar) besimokantys vaikai.

7. Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti Savivaldybėje registruoti juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie:

7.1. turi teisę vykdyti švietimo, vaikų poilsio stovyklų veiklą;

7.2. turi asmenis pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius kompetentingai

dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytojais (pedagogais);

7.3. turi Programai kokybiškai įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą ir ugdymo(si) priemones;

7.4. užtikrina vaikui, pedagogui ir kitiems darbuotojams, įgyvendinantiems Programą, saugią ir sveiką ugdymo(si) bei darbo aplinką teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Teikėjas gali teikti kelias Programas, vienai Programai pildoma viena paraiškos forma. Programos negali būti skirtos formaliojo ugdymo tikslams įgyvendinti ir ugdymo spragoms užpildyti.

9. Teikėjai, atitinkantys 8 punkte numatytus reikalavimus, Savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriui (Vilniaus g. 44, Molėtai, 411 kab.) arba elektroniniu būdu (nuskenuoti dokumentai siunčiami adresu a.jurksaitis@moletai.lt ) iki Direktoriaus įsakyme nurodytos datos Programų konkursui pateikia:

9.1. užpildytą Programos paraišką (1 priedas);

9.2. Programos teikėjo registravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją (jei teikėjas – juridinis asmuo), verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos (jei teikėjas – fizinis asmuo) kopiją ar išrašą;

9.3. nuostatų (įstatų) ar kito dokumento, kuriame įteisinta švietimo ir vaikų poilsio stovyklų veikla, kopiją ar išrašą (jei teikėjas – juridinis asmuo) arba dokumento (-ų), kuris (-ie) pagrindžia, kad teikėjas turi teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju (pedagogu), kopiją (-as) ar išrašą (-us) (jei teikėjas – fizinis asmuo);

9.4. preliminarų vaikų sąrašą: nurodyti vardą, pavardę, amžių, klasę/grupę, mokyklą, bendrojo lavinimo mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastabose pažymi gaunančius nemokamą maitinimą;

9.5. įstaigos vadovo ir (ar) rėmėjų garantinį raštą dėl dalinio Programos išlaidų apmokėjimo.

10. Paraiška teikiama susegta, 1 egzempliorius. Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti sunumeruotas; ant kopijų turi būti kopijų tikrumo žyma.

11. Konkursui pasibaigus, Programos negrąžinamos ir saugomos nustatytą laiką.

III SKYRIUS

PROGRAMŲ ATITIKTIES VERTINIMAS

12. Programas vertina Direktoriaus įsakymu sudaryta Programų vertinimo komisija (toliau – Komisija).

13. Komisijos darbo reglamentas:

13.1. Komisija, vadovaudamasi Programų atitikties reikalavimams vertinimo forma (2 priedas) ir atsižvelgdama į Aprašo nuostatas, parašo recenzijas;

13.2. Kiekvieną Programą vertina trys Komisijos nariai;

13.3. Programų paraiškos, neatitinkančios Programų konkurso organizavimo reikalavimų, nevertinamos; taip pat nevertinamos tos Programų paraiškos, kurių teikėjai ankstesniais metais, gavę finansavimą iš Savivaldybės biudžeto, nesilaikė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir (ar) pateikė nekokybiškas ataskaitas (31 punktas);

13.4. Komisija nustato, ar Programa atitinka nustatytus reikalavimus ir ar gali būti finansuojama Savivaldybės lėšomis; pagal vertinamus kriterijus turi būti surinkta ne mažiau kaip pusė bendros balų sumos;

13.5. Komisija, išnagrinėjusi recenzijas balsų dauguma teikia siūlymą Direktoriui dėl Programų finansavimo.

14. Direktorius įsakymu tvirtina finansuojamų Programų sąrašą ir lėšų paskirstymą.

15. Informacija apie konkursą laimėjusias Programų paraiškas ir joms paskirtų lėšų sumas skelbiama Savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.moletai.lt. Jokia kita informacija apie Programų paraiškas, pateiktas konkursui, ir Komisijos vertinimai neskelbiama.

16. Pirmenybė teikiama Programoms:

16.1. orientuotoms į socialinės atsakomybės ugdymą;

16.2. numato sveikos gyvensenos, pilietiškumo, etnokultūrinės veiklos, turizmo, technologijų, ekologijos elementų;

16.3. numato užimti daugiau socialiai remiamų vaikų;

16.4. numato užimti daugiau specialiųjų poreikių turinčių vaikų;

16.5. numato užimti daugiau socialinės rizikos šeimų ir socialiai pažeidžiamų vaikų;

16.6. numato mokyti vaikus saugaus elgesio prie vandens ir organizuojančioms mokymus plaukti;

16.7. tęstinėms;

16.8. turinčioms kitų finansavimo šaltinių;

16.9. kiti privalumai, nusakantys Programos išskirtinumą.

17. Programos nevertinamos šiais atvejais:

17.1. jei Programos teikėjas neatitinka konkurso reikalavimų, nurodytų Aprašo 8 punkte;

17.2. paraiška neatitinka konkurso reikalavimų, nurodytų Aprašo 7–11, 23–25 punktuose;

17.3. jei praėjusiais metais teikėjas laiku neatsiskaitė už Programai skirtų lėšų panaudojimą ir Programos veiklą (vėlavo);

17.4. jei buvo nutrauktas ankstesnės Programos finansavimas;

17.5. jei praėjusiais metais iš Programos įgyvendinimo priežiūrą atlikusių asmenų ar kitų kontroliuojančių institucijų buvo gauta motyvuotų neigiamų atsiliepimų apie Programos vykdymą.

IV SKYRIUS

PROGRAMŲ FINANSAVIMAS

18. Programos finansuojamos Direktoriaus įsakymu iš savivaldybės biudžeto.

19. Direktorius sudaro su Programų vykdytojais lėšų naudojimo sutartis.

20. Programos vykdytojas prie sutarties prideda lėšų naudojimo sąmatą, patikslintą Programos veiklos planą ir institucijos vadovo patvirtintą Programos dalyvių sąrašą, nurodant vaiko vardą, pavardę, amžių, klasę/grupę.

21. Lėšos skiriamos kiekvienam ketvirčiui pagal patvirtintą sąmatą, kuri yra neatskiriama sutarties dalis.

22. Lėšos turi būti naudojamos tik pagal sąmatą sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Vykdant Programas sąmatose galima numatyti išlaidas darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, vaikų maitinimui, prekėms ir paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su Programos įgyvendinimu, edukacinei veiklai, nakvynės ir ūkinėms išlaidoms. Atsižvelgiant į gautų lėšų sumą, atitinkamai mažinamas dalyvio mokestis (jei buvo numatytas) ar vaiko kelialapio kaina.

23. Programų lėšos negali būti skiriamos pastatų rekonstrukcijai, statybai, patalpų eksploatacijai, remontui, patalpų ir įrangos nuomai ar išperkamajai nuomai (išskyrus trumpalaikę įrangos nuomą renginio metu) bei išlaikymui, įsiskolinimams dengti ar investiciniams projektams finansuoti, taip pat baldams, transporto priemonėms, kompiuterinei, medicininei įrangai ir kitam inventoriui, kuris nenusidėvi per vienerius metus bei Projekto parengimo išlaidoms.

24. Vienos dienos lėšų suma vaikui neturi viršyti 0,5 bazinės socialinės išmokos.

25. Programos vadovas ir vykdytojai bei Programą vykdančios institucijos vadovas teisės aktų nustatyta tvarka turi užtikrinti tinkamą Programai skirtų lėšų panaudojimą. Už skirtų tikslinių lėšų naudojimą ne pagal paskirtį Programos vadovas ir vykdytojai bei Programą vykdančios institucijos vadovas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

PROGRAMŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS

26. Vasaros stovykla turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 (Žin., 2010, Nr. 108-5567).

27. Savivaldybėje numatomų organizuoti vaikų vasaros poilsio stovyklų tipai:

27.1. Dieninė stovykla – stovykla, turinti vaikų poilsiui ir maitinimui pritaikytas patalpas. Stovykla skirta vaikų poilsiui, kryptingam užimtumui, neformaliajam švietimui ir sveikatos stiprinimui dienos metu.

27.2. Turistinė/išvažiuojamoji stovykla – rekreacinėse teritorijose veikianti stovykla, kuri organizuoja trumpalaikį vaikų poilsį, kryptingą užimtumą, stiprina vaikų sveikatą. Stovyklaviečių vietos gali būti keičiamos.

28. Stovyklos gali būti įvairių krypčių: bendro pobūdžio, kūrybinės, meninės, kraštotyrinės, gamtotyrinės, ekologinės, sportinės, turistinės, mokslinės, istorinės, kalbų mokymo, konfesinės, sukarintos, mišrios (pvz., kūrybinės-meninės, kraštotyrinės-istorinės ir pan.) ir kitos (pagal poreikį).

29. Programos vaikų vasaros poilsiui organizuoti gali būti vykdomos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, neformaliojo vaikų švietimo, kitose institucijose, kurių patalpos ir aplinka pritaikyta tokiai veiklai; stovyklavietėse, kurios yra įrengtos poilsiui su nakvyne skirtoje teritorijoje (sudarytos sąlygos palapinėms, laikiniems ar mobiliems nameliams statyti, higienos poreikiams tenkinti, laužui kurti, atliekoms sudėti).

30. Vasaros stovyklos (pamainos) trukmė – nuo 5 iki 18 kalendorinių dienų.

31. Programos vadovas ir vykdytojai skiriami institucijos, vykdančios Programą, vadovo įsakymu.

32. Programos vadovas ir/ar vykdytojas(-ai) privalo turėti pedagogo kvalifikaciją, kaip tai nustatyta Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.

33. Programas vykdantys asmenys privalo turėti vardinius Programose dalyvaujančių vaikų sąrašus.

VI SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ GAUTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ,ATSAKOMYBĖ IR PROGRAMŲ PRIEŽIŪRA

34. Programų vykdytojai iki kiekvieno einamojo ketvirčio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki to ketvirčio paskutinės darbo dienos Molėtų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui pateikia biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu.

35. Pasibaigus Programai, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo mėn. paskutinės darbo dienos, vykdytojai Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriui pateikia Programos veiklos ataskaitą (3 priedą) ir lėšų panaudojimo ataskaitą (4 priedas).

36. Programų vykdytojai grąžina savivaldybei Programai skirtas ir nepanaudotas lėšas iki einamųjų metų spalio 10 dienos.

37. Programų vykdytojams skirtas lėšas naudojant ne pagal paskirtį, Komisija gali koreguoti Programoms skiriamų lėšų sumą arba siūlyti Direktoriui priimti sprendimą dėl sutarties su Programų vykdytojais nutraukimo ir pareikalauti nedelsiant grąžinti pervestas lėšas.

38. Programoms skirtos lėšos toliau nepervedamos tiems Programų vykdytojams, kurie 34 punkte nustatytu laiku neatsiskaito už panaudotas lėšas; šioms Programoms skirtos lėšos perskirstomos kitų Programų vykdytojams.

39. Programų vykdytojai įstatymų nustatyta tvarka atsako už Programose dalyvaujančių vaikų saugumą, sveikatos priežiūrą, higienos sąlygas ir veiklos organizavimo kokybę bei skirtų lėšų tinkamą naudojimą.

40. Programų vykdymo finansinę priežiūrą vykdo Molėtų rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

41. Programų įgyvendinimo priežiūrą vykdo Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius, Komisija.

 

 Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra