title

Rajono mokyklų bendrojo ugdymo rezultatai Lietuvos kontekste

Rajono viešojoje erdvėje kartais pasigirsta nuogąstavimų dėl mūsų mokyklų švietimo kokybės, kokio nors vieno atvejo pagrindu kritikuojamos mokyklos dėl neva menkų pasiekimų. Tokios manipuliacijos ne tik neatitinka tikrovės, bet daro ir neigiamą įtaką mokytojų reputacijai, mokyklų prestižui. Kaip yra iš tikrųjų?

Prieš gerą pusmetį Nacionalinė švietimo agentūra išleido Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtą  leidinį „Švietimas šalyje ir regionuose 2020" . Tai pats naujausias faktais ir duomenimis pagrįstas švietimo padėties Lietuvoje apibendrinimas, savotiškai „momentinė" švietimo nuotrauka. Bendrą švietimo būklės savivaldybėse paveikslą pateikia ši diagrama:

Konteksto ( horizontalioje) ašyje visos savivaldybės pagal socialinius, ekonominius ir kultūrinius rodiklius surašomos į eilę  nuo - 4 iki + 4, t.y. nuo nepalankaus iki labiau palankaus ugdymui konteksto. Kontekstas matuojamas pagal kelis rodiklius: mokinių skaičiaus pokytį, bedarbių dalį savivaldybėje, vidutinį darbo užmokestį ir nemokamai maitinamų mokinių dalį.  Paprastai kalbant, tai savivaldybėms būdingos socialinės- ekonominės aplinkybės, tiesiogiai nepriklausiančios nuo švietimo, bet darančios įtaką jam. Molėtų rajonas priskiriamas ne tokio palankaus konteksto savivaldybių grupei, jo rodiklis yra -2.  Nepalankaus konteksto ašyje yra 26 savivaldybės.

Rezultatų (vertikalioje) ašyje savivaldybės surikiuojamos nuo - 5 reikšmės iki + 5 , t. y. nuo prasčiausių rezultatų iki aukščiausių pasiekimų. Rezultato rodiklis yra kompleksinis, jį sudaro apibendrintas valstybinių brandos egzaminų rodiklis, pasiekusių bent pagrindinį pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo lygį mokinių dalis, dalykų olimpiadų ir konkursų prizininkų skaičius; mokinių, kurie mokykloje jaučiasi gerai, dalis ir pažangą padariusių 6 klasės mokinių dalis. Taigi rezultatai iš esmės apibūdina savivaldybės švietimo kokybę. Pagal šiuos rezultatus Molėtų rajono mokyklos priklauso tai grupei savivaldybių, kuriose pasiekimai yra aukštesni nei vidutiniškai šalyje, nors kontekstas yra ne toks palankus. Šioje grupėje yra 13 savivaldybių, o Molėtai ( žalia spalva žymi pažangą, o oranžinė spalva reiškia rezultatų suprastėjimą) išskirti kaip savivaldybė, kurioje per metus - nuo 2018 iki 2019 metų - ugdymosi rezultatai reikšmingai pagerėjo bent 2 vienetais. Toks Molėtų rajono mokyklų rezultatas, esant mažiau palankiam kontekstui, rodo mokyklų veiklos efektyvumą ir mokytojų pastangomis kuriamą aukštą pridėtinę vertę.

Dar 13 savivaldybių taip pat priskiriamos nepalankaus konteksto grupei, bet rezultatai yra žemesni nei vidutiniškai Lietuvoje. Kitos savivaldybės yra priskiriamos palankesnio konteksto grupėms, bet vienoje grupėje ( 15 savivaldybių) pasiekimai žemesni nei vidutiniškai šalyje, ir tik antroje grupėje ( 18 savivaldybių) pasiekimai yra aukštesni nei vidutiniškai Lietuvoje. 

Taigi Molėtų mokyklos yra iš 31-os savivaldybės grupės, kur mokinių pasiekimai yra aukštesni nei vidutiniškai Lietuvoje. O rezultato rodiklis + 2 , be Molėtų, dar fiksuojamas 4 savivaldybėse, +3 lygis 5 savivaldybėse, +4 nėra nei vienos, o +5 reikšmę pasiekusi tik viena savivaldybė. Taigi vienerių metų „momentinė" švietimo nuotrauka džiuginanti: Molėtų rajono mokyklas pagal suminį pasiekimų rezultatą lenkia tik 6 savivaldybės.

Tokį švietimo būklės palyginimą sudaro daug rodiklių, todėl, pasikeitus nors vieno reikšmei, galime gauti šiek tiek kitokį paveikslą. Natūralu, kad dėl daugelio veiksnių atskirais metais tos reikšmės keičiasi. Tačiau svarbu tai, kad mūsų mokyklų potencialas yra toks, kad jos pagal savo mokinių pasiekimus neatsilieka nuo geriausių standartų.Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-30 15:40:08