title

Priemonės ir tikslinės lėšos verslo aplinkai gerinti

Molėtų rajono savivaldybei 2020 m. skirta 62000 tūkst. verslo plėtros sąlygoms gerinti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalimi, savivaldybė nurodytą sumą verslo plėtros sąlygoms gerinti naudoja su infrastruktūros plėtra, žmogiškaisiais ištekliais, prekėmis ir paslaugomis, turto įsigijimu susijusioms priemonėms, kurios prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą.

Tikslinės naudos gavėjai - Molėtų rajono smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai

Priemonių sąrašas ir lėšų panaudojimas

Eil. Nr. Verslo skatinimo priemonė/projektas Suma € Planuojama panaudoti lėšas Panaudota 2020-06-30 Panaudota 2020-12-31 Pastabos
1. Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. B1-128 30000 2020 m. III ketvirtis 0   Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos pagrindinis tikslas – skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Molėtų mieste ir rajone.
2. Molėtų rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. B1-163 5000 2020 m. III ketvirtis (liepos- rugpjūčio mėn.) 0   Įgyvendinant programą siekiama skatinti bendradarbiavimą su Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) sektoriumi, pagerinti jaunimo profesinio orientavimo kokybę, užimtumą vasaros laikotarpiu.
3. Projektas "Molėtų miesto centrinės dalies kompleksinis sutvarkymas (II etapas). Projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-91-0013. Bendra projekto vertė iki 261176 Eur. Turgaus statinių remonto bendra vertė -60685,45 eurai, iš jų 14321,76 Eur yra savivaldybės lėšos verslo skatinimui 14321,76 2020 m. II ketvirtis 14321,76   Sutvarkyta miesto turgavietė sudarys sąlygas vystytis paslaugų sektoriui: verslininkai, ypač smulkieji, teikiantys paslaugas, turės palankias sąlygas plėsti verslą ir kurti naujus, investuoti į darbo vietų kūrimą Molėtų mieste. Sukurta palankesnė investicinė aplinka skatins ekonominį miesto vystymąsi.
4. Projektavimo darbų apmokėjimas projektui „Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C“ 9680 2020 m. III ketvirtis 0   Sudarytos sąlygos įgyvendinti projektą „Verslui svarbios inžinerinės infrastruktūros sukūrimas Molėtų miesto apleistose teritorijose Melioratorių g. 20 ir 18C“, kurio veiklose numatyta sukurti verlui svarbią inžinerinę infrastruktūra siekiant sudaryti palankias sąlygas darbo vietų kūrimui.
5. Strateginio veiklos plano priemonės "Verslumą skatinančių mokymų, sklaidos renginių organizavimas" 3000 2020 m. III ketvirtis 0   Viešoji įstaiga Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras įgyvendina verslo informacijos ir konsultacijų, dokumentų rengimo paslaugas, organizuoja verslo ryšių plėtrą skatinančius renginius, pristato rajoną investuotojams, teikia mokymų, seminarų paslaugas
Iš viso: 62001,76   14321,76 0  


Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-24 11:34:47