title

Skelbiami 2 pareigybių Kultūros ir švietimo skyriuje konkursai

Molėtų rajono savivaldybės administracija skelbia Kultūros ir švietimo skyriaus (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį) konkursus (2 pareigybės).

Kviečiame pretendentus dokumentus pateikti  iki birželio 7  d ( įskaitytinai)  Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje per atrankų modulio informacinį portalą. 

https://portalas.vtd.lt/lt/kulturos-ir-svietimo-skyriaus-specialistas-322;709480.html

https://portalas.vtd.lt/lt/kulturos-ir-svietimo-skyriaus-specialistas-322;709550.html

Su atrinktais specialistais bus sudaromos terminuotos darbo sutarys projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse" vykdymo  22 mėnesių laikotarpiui.

Informacija pasiteirauti: 861542116

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. B7-41

KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pareigybės grupė - specialistas.

2. Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį; aukštąjį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypties grupės psichologijos, socialinio darbo studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumu dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau - Memorandumas); 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentu (toliau - Reglamentas), patvirtintu 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto; 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje"; Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto 2019 m. rugsėjo 3 d. sutartimi dėl 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata" finansavimo ir 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata" atviro kvietimo „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas" gairėmis pareiškėjams (toliau - Gairės) nuostatomis;

3.3. savo darbe vadovautis nacionalinio koordinatoriaus parengtomis veiklos gairėmis;

3.4. mokėti organizuoti darbą, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti darbą;

3.5. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo  šias funkcijas:

4.1. suburia specialistų komandą bendradarbiavimo sutarčių pagrindu (Modelio paslaugų teikėjų tinklo struktūra savivaldybėje) ir koordinuoja jos veiklą; inicijuoja ir (ar) organizuoja reguliarius šių specialistų susitikimus - su paslaugų gavėjais, teikėjais, administratoriais, politikais; inicijuoja šių specialistų kvalifikacijos ar kompetencijų tobulinimą jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje;

4.2. koordinuoja jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų - sveikatos stiprinimo, prevencijos, konsultavimo ir stebėsenos - teikimą savivaldybėje, remiantis portale (www.sveikatostinklas.lt) pateiktais algoritmais;

4.3. vykdo individualią atvejo vadybą: įvertina jauno žmogaus sveikatos poreikius, organizuoja motyvacinį pokalbį, sudaro paslaugų teikimo planą, tarpininkauja jaunam žmogui kreipiantis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, o jei reikia - ir kreipiantis į kitas ne sveikatos sektoriaus įstaigas, palaiko  su juo (ar jo artimaisiais) nuolatinį ryšį, kol bus išspręsta jauno žmogaus sveikatos problema;

4.4. teikia informaciją jaunimo sveikatos interneto portalui (www.sveikatostinklas.lt) (rengia straipsnius, informuoja apie savivaldybėje vykstančius renginius);

4.5. atlieka jaunimo sveikatos būklės analizę ir pristato tarpinstitucinei darbo grupei ir savivaldybės administracijai;

4.6. teikia informaciją Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjui apie iškylančias problemas ir pasiūlymus dėl teikiamų paslaugų plėtros ir organizavimo tobulinimo;

4.7. dalyvauja Nacionalinio koordinacinio centro rengiamuose mokymuose;

4.8. viešina JPSPP pagal modelio viešinimo strategiją;

4.9. reguliariai vykdo modelio veiklos bei rezultatų vertinimą. Vertinimas atliekamas modelio diegimo pradžioje, o vėliau - kas dvejus metus.

 

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. B7-36   

KULTŪROS IR ŠVIETIMO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Pareigybės grupė - specialistas.

2. Pareigybės lygis - A1.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą socialinių mokslų studijų  srities psichologijos krypties išsilavinimą su  magistro kvalifikaciniu laipsniu;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis, Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumu dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau - Memorandumas); 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentu (toliau - Reglamentas), patvirtintu 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto; 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje"; Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto 2019 m. rugsėjo 3 d. sutartimi dėl 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata" finansavimo ir 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata" atviro kvietimo „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas" gairėmis pareiškėjams (toliau - Gairės) nuostatomis;

3.3. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį, teikiant individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą ir patirties dirbant su jaunimu;

3.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimo būdus ir metodus;

3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengti  dokumentus;

3.6. mokėti valstybinę kalbą;

3.7. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

3.8. būti pareigingam, darbščiam, objektyviam, gebėti bendradarbiauti, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;

4.2. individualiai konsultuoja priklausomus nuo psichoaktyvių medžiagų asmenis;

4.3. formuoja tikslinės grupės dalyvių grupes psichologinio konsultavimo užsiėmimams, veda grupinius ir individualius psichologinio konsultavimo užsiėmimus;

4.4. koordinuoja ir užtikrina individualių ir grupinių psichologinių konsultacijų paslaugų teikimą;

4.5. atstovauja jaunimo interesams suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;

4.6. bendradarbiaujant su Psichikos sveikatos centro specialistais, konsultuoja tikslinės grupės asmenis, teismo nutartimi nukreiptus priverstinai gydytis ambulatoriškai;

4.7. suteikia asmenims informaciją apie tai, kaip elgtis, kur kreiptis jų teisių pažeidimo, smurto, seksualinės prievartos atvejais;

4.8.veda bendravimo ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo užsiėmimus;

4.9. nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais teikiant pagalbą asmeniui;

4.10. vykdo kitus Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su šiai pareigybei nustatytomis funkcijomis.Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-25 10:35:08