title

B78_87 Pažyma apie teisę į valstybės paramą būstui

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Pažymų, patvirtinančių kredito gavėjo teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, išdavimo

administracinės paslaugos aprašas

2014-08-14 Nr. B78-87

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pažymų, patvirtinančių kredito gavėjo teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, išdavimas.

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Valstybės parama būstui įsigyti teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį, teikiant subsidijas būsto kredito daliai apmokėti.

Būsto kreditai teikiami asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą.

Valstybės remiamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1. 180 tūkst. Lt. (51020,41 Eur) arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;

2. 300 tūkst. Lt. (85034,01 Eur) arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;

3. 120 tūkst. Lt. (340136,61 Eur) arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų, nedarbingų ar iš dalies darbingų asmenų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Valstybės parama būstui įsigyti teikiama asmenims (šeimoms), kurių Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną neviršija šių dydžių:

1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos - 27 500 Lt. (7794,78 Eur) ir turtas - 40300 Lt. (11422,90 Eur);

2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 38 500 Lt. (10912,70 Eur) ir turtas - 81900 Lt. (23214,28 Eur);

3. keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 46200 Lt. (13095,24 Eur) ir turtas - 109200 Lt. (30952,38 Eur);

4. šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui - 7 920 Lt. (2244,90 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 26000 Lt. (7369,61 Eur).

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr.14-378).

2. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 15 str. 1 dalis (Žin., 2003, Nr. 73-3352).

3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 3 str., 7 str. (Žin., 1996, Nr. 50-1197).

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1162 „Dėl valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 1997,Nr. 97-2458).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti būsto kreditą, su rašytiniu prašymu patvirtinti jų teisę į valstybės paramą kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją (Molėtų rajono savivaldybės administracijos Turto skyrių, Molėtai, Vilniaus g. 44, 211 kabinetas) pagal kredito gavėjo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotą gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu pateikiamas teisę į valstybės paramą patvirtinantis dokumentas – metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija (iš Valstybinės mokesčių inspekcijos) (toliau vadinama – deklaracija), kurioje nurodytas gyventojo (šeimos atveju – visų šeimos narių) turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių). Kartu su prašymu ir deklaracija asmuo (šeima) pateikia:

1. Pažymą apie asmens (šeimos atveju - visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą (iš seniūnijos – Gyventojų registro tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos);

2. Pažymą apie šeimos sudėtį. ( iš seniūnijos);

3. Asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) dokumentus;

4. Savivaldybei pareikalavus – kitus dokumentus, kurių reikia asmens teisei į valstybės paramą nustatyti.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

 

 

 

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Danutė Kavaliūnienė, 211 kab., tel. (8 383) 54 749, el.p. d.kavaliuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Aldona Rusteikienė, Turto skyriaus vedėja, (8 383) 40 059, el.p a.rusteikiene@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Rajono Savivaldybė, gavusi kredito gavėjo prašymą ir jo teisę į valstybės paramą patvirtinančius dokumentus, per 10 darbo dienų išduoda kredito gavėjui rašytinį patvirtinimą – pažymą apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti tokią pažymą.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

10.

Prašymo forma

Laisvos formos prašymas

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti el. parašu portale www.verslovartai.lt

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Kredito gavėjas pažymą ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymoje nurodytos datos pateikia būsto kreditą suteikiančiam bankui kartu su būsto kredito paraiška. Priėmęs sprendimą suteikti būsto kreditą, bankas, vadovaudamasis šia pažyma ir banko sutartimis su Finansų ministerija ir uždarąja akcine bendrove „Būsto paskolų draudimas“, atsiradus būsto kredito draudimo prievolei, tarpininkauja, kad būsto kreditas būtų draudžiamas, ir nustato subsidijos būsto kredito daliai padengti sumą.

Kreditavimo sutartis su kredito gavėju sudaroma banko nustatyta tvarka.

Būsto kreditai, kurie kredito gavėjo pageidavimu suteikiami įmokant mažesnį už banko nustatytąjį, bet ne mažesnį kaip 5 procentų pradinį įnašą, turi būti apdrausti uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“. Už šių kreditų gavėjus, turinčius teisę į valstybės paramą, Finansavimo programos lėšomis Finansų ministerijos nustatyta tvarka sumokama visa būsto kredito draudimo įmoka ar jos dalis, kurios dydį, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus Finansavimo programai, nustato Finansų ministerija.

Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti būsto kreditą ir turintys teisę į valstybės paramą sumokant Finansavimo programos lėšomis visą draudimo įmoką ar jos dalį, pateikia uždarajai akcinei bendrovei „Būsto paskolų draudimas“ jos nustatytos formos būsto kredito draudimo paraišką, užpildytą banke. Bankas tarpininkauja, kad būsto kreditas būtų draudžiamas, ir pateikia uždarajai akcinei bendrovei „Būsto paskolų draudimas“ reikiamus dokumentus.

Sprendimą dėl būsto kredito draudimo priima uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“.

Subsidijos sumą apskaičiuoja būsto kreditą, kai suteikęs bankas, vadovaudamasis kreditavimo sutartimi ir savivaldybės vykdomosios institucijos pažyma apie kredito gavėjo teisę į valstybės paramą, kurioje nurodytas procentinis subsidijos dydis, ir pateikia paraišką ją padengti Finansavimo programos lėšomis kreditų teikimo tvarkos sutartyje, nurodytoje šio Aprašo 4 punkte, nustatyta tvarka.

Visa subsidijos suma sumokama iš karto, lėšos pervedamos į banko nurodytą sąskaitą.

Tuo atveju, kai kredito gavėjas, kuriam suteikta subsidija būsto kredito daliai apmokėti, gautą valstybės remiamą būsto kreditą grąžina bankui anksčiau kaip per penkerius metus arba už šį kreditą įsigytą būstą per pirmuosius penkerius metus nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos perleidžia kito asmens nuosavybėn, bankas sutartyje su Vyriausybės įgaliota institucija įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka iš kredito gavėjo išieško valstybės suteiktą subsidiją ir išieškotą subsidijos sumą perveda į valstybės biudžetą.

Jeigu būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją įgijo po to, kai gavo valstybės remiamą būsto kreditą, suteiktą iš bankams pagal savivaldybes nustatyto būsto kredito limito, jis turi kreiptis į savivaldybę su rašytiniu prašymu patvirtinti jo teisę į šią subsidiją. Kartu su prašymu kredito gavėjas turi pateikti jo teisę į šią subsidiją patvirtinančius dokumentus (arba jų notariškai patvirtintas kopijas): kreditavimo sutartį, deklaraciją apie jo (jo šeimos) turimą turtą ir gautas pajamas už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti subsidiją padavimo dieną. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda subsidijos gavėjui rašytinį patvirtinimą – pažymą apie jo teisę į subsidiją kredito daliai padengti arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti tokią pažymą. Kredito gavėjas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pažymoje nurodytos datos kreipiasi į būsto kreditą suteikusį banką su prašymu pakeisti kreditavimo sutartį. Subsidija apskaičiuojama nuo valstybės remiamo būsto kredito sutartį dienos. Subsidijas nuo likusios negrąžintinos kredito sumos (visa subsidijos suma sumokama iš karto) suteikia savivaldybių vykdomosios institucijos (rajono Savivaldybės administracija) iš Finansų ministerijos pervedamų Finansavimo programos lėšų.
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra