title

Patvirtintas Savivaldybės veiklos planas - trejų metų konkrečių darbų programa

Molėtų rajono savivaldybės taryba patvirtino strateginį veiklos planą 2021 - 2023 metams. Tai detalus veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į Molėtų rajono situacijos analizę, suformuluota savivaldybės misija, nustatyti strateginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašomos Molėtų rajono savivaldybės vykdomos programos, numatomos lėšos ir finansavimo šaltiniai joms įgyvendinti. Trejų artimiausių metų veiklos planas parengtas remiantis Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu, kurio naujoje redakcijoje 2020 m. gruodį buvo suformuluota nauja savivaldybės raidos vizija ir išskirtos trys prioritetinės sritys: besimokanti, atsakinga ir aktyvi bendruomenė; rajono ekonominės plėtros sąlygų kūrimas; infrastruktūra, užtikrinanti kokybišką, saugią ir  patogią gyvenimo aplinką.

Strateginį veiklos planą sudaro 8 programos:

1. Verslo, ūkininkavimo sąlygų bei investicijų aplinkos gerinimo programa.

2. Savivaldybės institucijų ir viešojo administravimo veiklų programa.

3. Gyvenamosios aplinkos tvarkymo, viešųjų paslaugų ir aplinkos apsaugos programa.

4. Dalyvavimo demokratijos, bendruomeniškumo skatinimo, gyventojų sveikatinimo ir jų saugumo užtikrinimo programa.

5. Kultūrinės ir sportinės veiklos bei jos infrastruktūros programa.

6. Švietimo ir jo infrastruktūros programa.

7. Socialinės atskirties mažinimo programa.

8. Turizmo paslaugų plėtros ir rajono įvaizdžio komunikacijos programa.

Trejų metų veiklos plane numatyta įgyvendinti daug priemonių, skirtų gyvenimo kokybės sąlygoms gerinti rajone: suplanuotas konkrečių gatvių ir kelių remontas, gatvių apšvietimo tinklų ir šviestuvų atnaujinimas, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra, daugiabučių renovacija, kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų kvartalų ir kiemų tvarkymas. Daug dėmesio skiriama aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros plėtrai, švietimo sąlygų gerinimui, kultūros įstaigų veiklai, sveikatos priežiūrai ir aplinkosaugai, socialinės atskirties mažinimo priemonėms.

Savivaldybės meras Saulius Jauneika pabrėžė: „Tai  konkreti ir aiški trejų metų veiklos programa, kelianti ne vieną naują rajono raidos tikslą, koncentruojanti dėmesį į verslo plėtros bei investicijų pritraukimo sąlygas, kurortinės teritorijos statuso įteisinimą, numatanti daug darbų, kad Molėtų kraštas būtų patrauklus gyventi, dirbti, kurti ir įsikurti, čia atvykti. Dėkoju visiems, dalyvavusiems rengiant programą, teikusiems jai pasiūlymus - tai mūsų bendras įsipareigojimas veikti."

Programų įgyvendinimą koordinuoja Administracijos direktorius įsakymu sudarytos darbo grupės ir jų vadovai. Kiekvienoje programoje iškelti veiklos tikslai, šiems tikslams pasiekti uždaviniai, suformuluotos priemonės ir konkretizuoti rezultatų pasiekimo rodikliai.

Lėšų poreikis visoms priemonėms įgyvendinti, įvertinant Savivaldybės biudžetą, valstybės finansavimą, ES fondų paramą ir kitus šaltinius  2021 m. - 29,5 mln. €, 2022 m. - 31,5 mln. €, 2023 m. - 25,9 mln. €.

Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius misijai vykdyti ir užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Paskutinis atnaujinimas: 2021-01-28 10:58:59