title

Administracinės paslaugos A-Z

A

Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais

Asmenų pranešimų (skundų) dėl apleistų statinių priėmimas, procedūrų dėl statinių pripažinimo bešeimininkiais vykdymas

Asmenų prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovybei ir Savivaldybės administracijosvadovybei, priėmimas/Teikiama E Paslauga >>>

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą/Teikiama E Paslauga>>>

Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ar sporto projektus priėmimas/Teikiama E Paslauga >>>

B

Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

C

Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas

Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas

Civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo, akto įrašo kopijos, nuorašo išdavimas

Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas

D

Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas kompensavimo paraiškų priėmimas

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo paraiškų priėmimas

Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

Dokumento, patvirtinančio kultūros paveldo objekto būklės patikrinimą, išdavimas 

Dokumentų kopijų išdavimas /Teikiama E Paslauga >>>

Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo liudijimas

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas /Teikiama E Paslauga >>>

G

Gyvenamosios vietos deklaravimas/Teikiama E Paslauga >>>

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas

Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą/Teikiama E Paslauga >>>

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas ir mokėjimas

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas ir mokėjimas

I

Įgaliojimų, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai, tvirtinimas

Informacijos apie statinių naudojimo priežiūrą pateikimas

Informacijos dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, jungtinės veiklos sutarčių sudarymo, bendrojo naudojimo objektų administratorių skyrimo pateikimas

Informacijos statinių techninės priežiūros klausimais pateikimas

Informacijos teikimas Savivaldybės veiklos organizavimo klausimais

Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas

Išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą išdavimas

Įvaikinimo registravimas

J

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas/Teikiama E Paslauga >>>

K

Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų derinimas

Kelių transporto veiklos licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais kopijų išdavimas, galiojimo pratęsimas, pakeitimas, dublikatų išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

L

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Leidimas pradėti rengti žemės sklypo planą miesto teritorijoje /Elektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Leidimo įrengti išorinę reklamą, išdavimas /Teikiama E Paslauga >>>

Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas, arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus 

Leidimo laidoti išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas/Teikiama E Paslauga >>>

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas/Teikiama E Paslauga >>>

Leidimo pradėti rengti žemės sklypo formavimo projektą mieste ir miesteliuose išdavimas

Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Leidimų statyti naują (-us) statinį (-ius)/rekonstruoti statinį (-ius)/atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) išdavimas

Licencijos (dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas (patikslinimas, papildymas, dublikato išdavimas)/Teikiama E Paslauga >>>

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, paraiškų priėmimas

Lietuvos Kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „ Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu paraiškų priėmimas

Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

M

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams/Teikiama E Paslauga >>>

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas/Teikiama E Paslauga >>>

Mirties registravimas

Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto suteikimas/Teikiama E Paslauga >>>

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

N

Naujagimio gimimo registravimas

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas, sukakusiems senatvės pensijos amžių

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimas, keitimas ir apskaita/Teikiama E Paslauga >>>

O

Oficialiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimas

P

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdo keitimas

Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ar sporto projektams priėmimas/Teikiama E Paslauga >>>

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas iš bičių laikytojų

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas

Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas

Parašo dokumentuose tikrumo liudijimas

Parengtų žemės sklypų, esančių mieste ir miesteliuose, projektų tvirtinimas /Elektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas, keitimas ir įtraukimas į apskaitą

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje

Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas

Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Molėtų rajono savivaldybės išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Pažymų apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų), statinio (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas

Pažymų, patvirtinančių kredito gavėjo teisę į valstybės paramą būstui įsigyti, išdavimas

Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų elektroninių formų užpildymas ir pateikimas

Pirminės teisinės pagalbos teikimas

Planavimo sąlygų išdavimas teritorijų planavimo dokumentams rengtiElektroninė paslauga teikiama TPDRIS sistemoje >>>

Planavimo sąlygų kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti rengimas ir išdavimas /Elektroninė paslauga teikiama ŽPDRIS sistemoje >>>

Planavimo sąlygų vandens gavybos gręžiniui projektuoti ir įsirengti išdavimas

Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas/Teikiama E Paslauga >>>

Prašymų dėl įvaikinimo priėmimas ir nagrinėjimas

Prašymų dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos nustatymo priėmimas/Teikiama E Paslauga >>>

Pritarimai projektinių pasiūlymų rengimo užduotims

Pritarimų raštu statinio projektui išdavimas

S

Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas

Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui/Teikiama E Paslauga >>>

Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų konsultavimas ir informacijos jiems teikimas apie Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje

Socialinės paslaugos skyrimas

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

Statybą leidžiančių dokumentų perregistravimas

Sutikimo užsiimti lombardo veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, išdavimas

Š

Šeimos sudėtį ir kitą faktinę padėtį patvirtinančių pažymų išdavimas

Šeimų ir asmenų įrašymas į sąrašus rajono Savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ir socialinio būsto nuoma

Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas/Teikiama E Paslauga >>>

T

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 m ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų

Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas/Teikiama E Paslauga >>>

 Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas/Teikiama E Paslauga >>>

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas

Tėvystės pripažinimo registravimas

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė apžiūra/Teikiama E Paslauga >>>

Transporto išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

U

Ūkininko ūkio registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas/Teikiama E Paslauga>>>

Užsienio valstybėje gimusio vaiko registravimas

Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įtraukimas į apskaitą

Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą

V

Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas

Vardo, pavardės, tautybės keitimas

Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės išmokos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas ir mokėjimas

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas/Teikiama E Paslauga >>>

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

Ž

Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas/Teikiama E Paslauga >>>

Žemės sklypų pertvarkymo projektų rengimas miesto ir miestelių teritorijoje

Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio/Teikiama E Paslauga >>>Paskutinis atnaujinimas: 2021-09-22 10:43:36