title

B1_129 Dėl Administracijos nuostatų

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2015 m. gegužės 28 d. Nr. B1-129

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymą bei Molėtų rajono savivaldybės mero 2015 m. gegužės 27 d. potvarkį Nr. B3-24 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos nuostatų teikimo tvirtinti“ Molėtų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės administracijos nuostatus (pridedama).

2. Įgalioti Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorių Saulių Jauneiką pasirašyti Molėtų rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 11 d. sprendimo Nr. B1-154 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą nuo šio sprendimo 1 punkte nurodytų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Stasys Žvinys

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. B1-129

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Įstaigos pavadinimas: Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau-Administracija) yra viešojo administravimo funkcijas atliekanti biudžetinė įstaiga, kodas 188712799.

2. Administracijos savininkas yra Molėtų rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba). Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Taryba. Jos kompetencija nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme.

3. Savivaldybės Administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai - seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

4. Administracijos buveinė: Vilniaus g. 44, Molėtai.

5. Savivaldybės Administracijos įgaliojimai nėra susiję su Tarybos įgaliojimų pabaiga.

6. Administracija yra juridinis asmuo, turi sąskaitų bankuose ir antspaudą su savivaldybės herbu. Administracijos struktūriniai (skyriai, tarnybos) ir struktūriniai teritoriniai padaliniai (seniūnijos) taip pat gali turėti antspaudus ir sąskaitų bankuose. Antspaudus gali turėti ir į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai.

7. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, savivaldybės tarybos reglamentu, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais.

8. Administracija yra pelno nesiekianti savivaldybės įstaiga, steigiama, reorganizuojama ir likviduojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais. Įstaiga yra labdaros ir paramos gavėja.

9. Administracijos veikla grindžiama įstatymų viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo, “vieno langelio“ principais.

II. ADMINISTRACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

10. Pagrindiniai Administracijos tikslai: kartu su Taryba skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą; sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

11. Svarbiausi Administracijos uždaviniai - vykdyti viešąjį administravimą, skatinti tarnautojų administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą.

12. Administracijos veiklos sritis – viešasis valdymas.

13. Pagrindinės veiklos rūšys:

13.1. Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla (84.11.20);

13.2. Lietuvos Respublikos seniūnijų veikla (84.11.30).

14. Administracija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus, vykdo kitas įstatymų ir Tarybos jai pavestas funkcijas, užtikrina savivaldybės institucijų funkcijų įgyvendinimą ir atlieka Tarybos, mero ir kontrolieriaus tarnybos finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą.

15. Administracija kaupia, sistemina bei ruošia Tarybos, mero, administracijos direktoriaus veiklai reikalingą informaciją ir kitą medžiagą bei teikia Tarybai, merui, administracijos direktoriui pasiūlymus savivaldos institucijų kompetencijai pavestais klausimais.

16. Administracija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

16.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

16.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų;

16.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

16.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

16.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;

16.6. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

16.7. atlieka sekretoriato, mero, Tarybos narių ir savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

III. ADMINISTRACIJOS TEISĖS

17. Administracija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę gauti iš savivaldybės bei jos teritorijoje esančių valstybės institucijų bei kitų įmonių, įstaigų, organizacijų duomenis bei informaciją Administracijos kompetencijos klausimais, savo kompetencijos klausimais kreiptis į Vyriausybę, ministerijas bei jų įstaigas.

18. Administracija turi ir kitų įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, savivaldybės institucijų sprendimų jai suteiktų teisių.

IV. VALDYMAS

19. Administracijos direktorius yra Administracijos vadovas – įstaigos vadovas, pavaldus Tarybai, atskaitingas Tarybai ir merui.

20. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) į pareigas skiriamas (skiriami) Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktorius ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas iš pareigų atleidžiami Vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymų nustatyta tvarka.

21. Administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymus tvirtina Taryba.

22. Administracijos direktorius:

22.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

22.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams, Administracijos filialams - seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais - savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

22.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų - seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

22.4. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;

22.5. savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

22.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir kitus Administracijos darbuotojus, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo ir Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

22.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

22.8. organizuoja Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

22.9. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir merui;

22.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

22.11. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

22.12. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

22.13. teikia tvirtinti Tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

22.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja savivaldybės bendrojo plano arba savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

22.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos;

22.16. organizuoja savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

23. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas (pavaduotojai) yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.

V. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARNAUTOJAI

24. Administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau - tarnautojų) kompetenciją, funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato tarnautojų pareigybių aprašymai. Administracijos tarnautojai atskaitingi Administracijos direktoriui arba Administracijos direktoriaus pavaduotojui, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikti vykdomosios institucijos įgaliojimai bei Administracijos direktorius pavedė vykdyti tam tikras jam įstatymų priskirtas ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos perduotas funkcijas. Valstybės tarnautojų tarnybos sąlygas ir tvarką nustato Valstybės tarnybos įstatymas, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo sąlygas ir tvarką nustato Darbo kodeksas.

25. Didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia Taryba.

26. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti savivaldybės, kurioje jie dirba, tarybos nariais. Išrinkus Administracijos valstybės tarnautoją į Tarybos narius iki pirmo išrinktos Tarybos posėdžio tarnautojas turi pareikšti apie savo apsisprendimą atsisakyti Tarybos nario mandato ar atsistatydinti iš tarnybos. Tarnautojui nepareiškus apsisprendimo, jis praranda valstybės tarnautojo statusą ir atleidžiamas iš tarnybos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

27. Administracijos tarnautojų tarnybos ir darbo teisinius santykius reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymas, Darbo kodeksas bei kiti darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai bei teisės aktai.

VI. ADMINISTRACIJOS, STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ STRUKTŪRA IR VEIKLA

28. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir savivaldybės administracijos filialai - seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

29. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu tvirtina ir keičia Taryba, o pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius.

30. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato šių padalinių veiklos nuostatai;

31. Administracijos struktūriniai padaliniai palaiko tarpusavio ryšius taip, kad gali vykdyti administracines funkcijas kaip visuma, t.y. teikia vieni kitiems informaciją, reikalingą bet kurio padalinio funkcijoms tinkamai atlikti, bendros ar atskiros kompetencijos sprendimų projektams parengti ar savivaldybės institucijų sprendimams įgyvendinti.

32. Administracijos struktūriniams padaliniams (skyriams, tarnyboms) vadovauja vedėjai, o struktūriniams-teritoriniams padaliniams (seniūnijoms) - seniūnai (toliau bendrai - padalinių vadovai).

33. Reikalui esant, padalinių viduje sudaromi poskyriai. Jų kompetenciją, funkcijas, atsakomybę, darbo organizavimą nustato padalinių veiklos nuostatai.

34. Administracijos kompetencijai priskirti klausimai nagrinėjami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei savivaldybės patvirtintais tvarkų aprašais (taisyklėmis, nuostatais ir pan.).

35. Tarybos komitetų rekomendacijos, Tarybos narių paklausimai Administracijos kompetencijos klausimais nagrinėjami ir atsakymai pateikiami Tarybos reglamento nustatyta tvarka.

VII. ATSTOVAVIMAS IR PAVADAVIMAS

36. Administracijos direktorius Administracijai atstovauja pagal Administracijos nuostatus, o padalinio vadovas atitinkamam padaliniui atstovauja pagal padalinio nuostatus, valstybės tarnautojai, neįeinantys į padalinius - pagal pareigybių aprašymus. Administracijos direktorius įstatymų nustatyta tvarka gali įgalioti direktoriaus pavaduotoją ar kitą Administracijos tarnautoją atstovauti administracijai už savivaldybės ribų.

37. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, Tarybos reglamento nustatyta tvarka atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jei pareigų negali eiti nei Administracijos direktorius, nei direktoriaus pavaduotojas, sprendimą dėl pavadavimo priima Taryba. Administracijos padalinių vadovus jų atostogų, komandiruočių, stažuočių, ligos laikotarpiu ar jiems negalint atlikti pareigų dėl kitų priežasčių, pavaduoja padalinių nuostatuose numatyti arba Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti tarnautojai.

VIII. ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

38. Rajono savivaldybės tarybos sprendimams, Administracijos direktoriaus įsakymams, mero potvarkiams vykdyti ir kitiems savo kompetencijos klausimams spręsti Administracijos direktorius kviečia posėdžius ir pasitarimus.

39. Administracija nagrinėja gyventojų pasiūlymus, pareiškimus, skundus ir priima interesantus teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Administracijos padalinių veiklą kontroliuoja Administracijos direktorius arba Administracijos direktoriaus pavaduotojas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jam suteikti vykdomosios institucijos įgaliojimai bei Administracijos direktorius pavedė vykdyti tam tikras jam įstatymų priskirtas ir Molėtų rajono savivaldybės tarybos perduotas funkcijas.

41. Administracijai išlaikyti skirtų lėšų ir savivaldybės turto naudojimą kontroliuoja savivaldybės kontrolierius.

42. Administracijos padalinių tarnautojai Administracijos direktoriaus reikalavimu pateikia savo veiklos ataskaitas.

43. Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Administracijos tarnautojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IX. ADMINISTRACIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMAS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

44. Administracija finansuojama iš rajono savivaldybės biudžeto. Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos tik savivaldybės funkcijoms: Tarybos ar Administracijos patvirtintiems savivaldybių planavimo dokumentams įgyvendinti, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms išlaikyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti.

45. Administracijos darbo užmokesčio fondą tvirtina arba keičia Taryba.

46. Administracijos lėšos naudojamos pagal biudžeto išlaidų sąmatą.

47. Administracija įstatymų nustatyta tvarka gali turėti ir kitų lėšų.

48. Savivaldybės kontrolierius prižiūri ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

49. Pasibaigus biudžetiniams metams, savivaldybės tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta savivaldybės tarybos posėdyje įstatymų nustatyta tvarka ir terminais.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Administracija reorganizuojama arba likviduojama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

51. Informacija apie Administracijos veiklą, kurią remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais reikia paskelbti viešai, pateikiama interneto svetainėje www.moletai.lt .

52. Administracijos nuostatai keičiami Tarybos sprendimu.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra