title

Priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas ir Kijėlių ugdymo centrą tvarka

Mokiniai į rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir Kijėlių specialiojo ugdymo centrą priimami pagal 2017 m. gruodžio 21 d. Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. B1-230 patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas ir Kijėlių specialųjį ugdymo centrą tvarkos aprašą. Apraše nurodoma: mokyklų programos, į kurias vykdomas asmenų priėmimas, priėmimo kriterijai, dokumentai (prašymai, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentas ir kiti šiame sąraše nurodyti dokumentai), kuriuos turi pateikti į mokyklą priimami asmenys, prašymų ir kitų dokumentų priėmimo vieta, pradžia, pabaiga, prašymų registravimo, asmenų priėmimo per mokslo metus tvarka.

Prašymai dėl priėmimo teikiami mokyklų direktoriams. 

Asmuo, pageidaujantis mokytis, pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą, kurį už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Nuo 14 iki 16 metų-gali ir pats vaikas, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą. Prašymai priimami mokyklose einamųjų metų balandžio 1- rugpjūčio 31 d. Prašyme nurodomi tikslūs duomenys apie deklaruotą darbo vietą, telefono numeris. Neturintys telefono, nurodo kitų asmenų telefono numerį, kuriuo būtų galima susisiekti esant skubiems nenumatytiems atvejams;

2. Vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją;

3. Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą (į pirmą klasę priimamų vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai);

4. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;

5. Mokymosi pasiekimus liudijantį dokumentą (išskyrus priimamus į pirmą klasę vaikus);

6. Pedagoginės-psichologinės tarnybos įšduotą brandumo įvertinimą, jeigu į pirmą klasę mokytis priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesukanka 7 metai. Vaikų brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programas įvertinimą nuo einamųjų metų gegužės 1 d. iki rugpjūčio 10 d. atlieka Molėtų pedagoginės-psichologinės tarnybos specialistai.

7. Specialiuosius poreikius įrodančius dokumentus (stojantiems į Kijėlių specialųjį ugdymo centrą).