title

B78_65 Leidimas vežti keleivius taksi

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LEIDIMO VEŽTI KELEIVIUS LENGVUOJU AUTOMOBILIU TAKSI IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12  Nr. B78-65

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas 1. Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas.
2. Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas.
3. Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi dublikato išdavimas.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi - dokumentas, suteikiantis teisę vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje.
Kiekvienam lengvajam automobiliui išduodamas atskiras leidimas.
Leidimas negali būti perduotas kitam vežėjui.
Leidimas gali būti išduodamas vežėjui, įregistravusiam įmonę (filialą) arba, jei vežėjas fizinis asmuo, deklaravusiam gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, turinčiam nuosavybės teise priklausantį ar kitais teisėtais pagrindais valdomą, turintį nedaugiau kaip 7 sėdimas vietas, įskaitant vairuotojo vietą, lengvąjį automobilį, atitinkantį techninius motorinių transporto priemonių reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos, ir kuriam per pastaruosius vienerius metus nebuvo panaikintas turėtas leidimas Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių 22.4-22.7 punktuose nustatytais pagrindais.
Patikslintas leidimas išduodamas pasikeitus vežėjo duomenims.
Leidimo dublikatas išduodamas vežėjui, praradusiam leidimą.
Pareiškėjas arba leidimo turėtojas dokumentus leidimui gauti, leidimui patikslinti ar išduoti dublikatą, pateikia paštu, per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai Molėtų rajono savivaldybės administracijai. Pateikti nurodytus dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti, bei pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290).
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285).
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 3-768 „Dėl leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 155-7371).
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 „Dėl keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 16-707).
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 3-199/1V-183 „Dėl lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 59-2098).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi, Molėtų rajono savivaldybės administracijai pateikia:
  1. Prašymą.
  2. Automobilio, kuris bus naudojamas teikti keleivių vežimo taksi paslaugas, registracijos liudijimą (jei transporto priemonė nepriklauso vežėjui nuosavybės teise, jis taip pat privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad transporto priemonė valdoma teisėtu pagrindu (nuomos, lizingo (finansinės nuomos) sutartis ir pan.)) (grąžinama pasilikus kopiją).
  3.  Automobilio, kuris bus naudojamas teikti keleivių vežimo taksi paslaugas, techninės apžiūros rezultatų kortelę (grąžinama pasilikus kopiją).
  4. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą (grąžinama pasilikus kopiją).
  5. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei pareiškėjas yra fizinis asmuo) (grąžinama pasilikus kopiją).
  6. Individualios veiklos registravimo pažyma (jei pareiškėjas yra fizinis asmuo) (grąžinama pasilikus kopiją).
  7. Gyvenamosios vietos deklaracijos pažyma (jei pareiškėjas yra fizinis asmuo) (grąžinama pasilikus kopiją).

Pasikeitus vežėjo duomenims, vežėjas privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) grąžinti leidimą Molėtų rajono savivaldybės administracijai ir kartu su prašymu išduoti patikslintą leidimą, pateikti dokumentus, įrodančius duomenų pasikeitimą.

Praradus leidimą, vežėjas pateikia prašymą išduoti Leidimo dublikatą.

5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainės.
  2.  Patikrinama informacija ar vežėjo vardu įregistruotas techniškai tvarkingas ir metrologiškai patikrintas bei turintis nustatytą patikros žymenį taksometras (informacija užklausiama Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniame skyriuje).
  3. Patikrinami duomenys apie vežėjo vardu išduotus taksi valstybinio numerio ženklų (elektroniniu paštu užklausiama VĮ „Regitra“).
6. Administracinės paslaugos teikėjas Danutė Kavaliūnienė, Turto skyriaus vyresnioji specialistė, (8 383) 54 749, a.kavaliuniene@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Aldona Rusteikienė, Turto skyriaus vedėja, (8 383) 40 059, a.rusteikiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų registravimo Molėtų rajono savivaldybės administracijoje dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Leidimo išdavimas – 121 Lt (35,04 EUR);
Leidimo patikslinimas, dublikato išdavimas – 25 Lt (7,24 EUR).
Mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (kodas 188659752) sąskaitą Nr. T247300010112394300;
Įmokos kodas 52762,
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis keleivių vežimu lengvaisiais automobiliais taksi išdavimą (patikslinimą, dublikato išdavimą).
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo išduoti leidimą forma (1)
Prašymo patikslinti leidimą forma (2)
Prašymo išduoti leidimo dublikatą forma (3)
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje. Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti el. parašu portale www.verslovartai.lt .
12.   Paslaugos teikimo schema


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra