title

Kviečiame dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 2021 metų programų konkurse

Siekdami didinti neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą ir įvairovę, skelbiame konkursą neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, kurie planuoja įgyvendinti NVŠ programas 2021 metais.                  

NVŠ programas (tik vaikams besimokantiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas) įgyvendinti planuojama pradėti nuo 2021 m. vasario 1 d.

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B1-261 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo paskirstymo" nustatyti neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) lėšų skyrimą ir naudojimo principai, reikalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ programoms ir NVŠ programų vertinimas, NVŠ tikslinėmis lėšomis finansuojamų vaikų apskaita, NVŠ programų vertinimas, kokybės užtikrinimas ir atsiskaitymo už NVŠ lėšas tvarka.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Į finansavimą negali pretenduoti bendrojo ugdymo mokyklos, bet programas gali kurti pedagogų grupės, pavieniai mokytojai ar kiti švietimo teikėjai.

Planuojama, kad NVŠ programos bus įgyvendinamos nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. ir nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

PASIRENGIMO DARBAI NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS

1 žingsnis.

Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai).

 • Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti ŠMIR www.smir.smm.lt, elektronine forma. Konsultacijas teikia ir registraciją vykdys Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Jurkšaitis, tel. (8 383) 40063, 411 kab.
 • NVŠ teikėjų registracija ŠMIR-e baigiama  2021 m. sausio 7 d.

2 žingsnis.

Užregistruoti Neformaliojo švietimo programų registre (toliau - NSPR) teikiamos(-ų) NVŠ programos(-ų) www.nspr.smm.lt  elektroninę formą.

2.1 Naujiems NVŠ vykdytojams registruojant programą reikia užpildyti:

2.1.1. NVŠ teikėjo prašymą tapti NSPR vartotoju (Prasymas),

2.1.2. pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (Pasizadejimas).

2.1.3. Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu algirdas.benetis@nsa.smm.lt (tel. (8 658 18436), originalus siųsti Nacionalinei švietimo agentūrai (Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius).

Teikėjas el. paštu gaus NSPR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti NSPR. Jame (www.nspr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje (Neformaliojo vaikų švietimo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo (toliau - Tvarkos aprašas), patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758, 1 priedas).  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to NSPR jau galima „teikti programą akreditavimui".

Konsultacijas teikia Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Jurkšaitis, tel. (8 383) 40063, 411 kab.

3 žingsnis. 

Iki 2021 m. sausio 14  d.  Kultūros ir švietimo skyriui (el. paštu a.jurksaitis@moletai.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos paraiškos (Tvarkos aprašo 1 priedas) skenuotą variantą, o originalą atnešti arba atsiųsti paštu. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Molėtų rajono savivaldybei.

 • Programos trukmė iki 9 mėn. (vasaris-birželis, rugsėjis-gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti po ne daugiau kaip po 26 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti ne daugiau kaip 75 mokinius.
 • Jei senoji programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota.
 • Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateiktas el. paštu iki 2021 m. sausio 25 d.
 • Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis.

Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). 

Akreditavus programą, reikės:

 

 1. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe;
 2. Viešinti savo programą ir kviesti mokinius dalyvauti programoje;
 3. Sudaryti sutartis su tėvais;
 4. Parengti užsiėmimų grafikus;
 5. Sudaryti sutartį dėl patalpų nuomos (jei savo neturite);
 6. Pristatyti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (laisviesiems mokytojams);
 7. Pateikti iš MR vaikų sąrašus su sutartimis iki 2021 m. vasario 26 d.

 

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

1 priedas;

Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. B1-261 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Paskutinis atnaujinimas: 2020-12-21 17:14:10