title

Skelbiamas konkursas eiti Socialinės paramos skyriaus užimtumo atvejo vadybininko pareigas

Molėtų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą eiti darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas, terminuotam iki 2 metų laikotarpiui.

Pareigybės pavadinimas: Socialinės paramos skyriaus užimtumo atvejo vadybininkas.

Atlyginimo koeficientas: 7,5 ( bazinių mėnesio algų dydžiais ).

Pateikiami dokumentai:

Gyvenimo aprašymas, išsilavinimą patvirtinančio dokumento (diplomo) kopija.

Dokumentai priimami iki 2020 m.  birželio 19 d.

Dokumentus siųsti el. p. savivaldybe@moletai.lt

Kontaktinė informacija: Irena SabaliauskienėBendrojo skyriaus vedėja, tel: 8 615 42116

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2020 m. birželio 5 d. Įsakymu Nr. B7- 45  

 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS UŽIMTUMO ATVEJO VADYBININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.      Pareigybės grupė - specialistas.

2.      Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1.   turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2.   būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą;

3.3.   gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

3.4.   . išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

3.5.   mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

3.6.   mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;

3.7.   dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4.   Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. užtikrina valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatina jų bendradarbiavimą;

4.2. teikia pirminę informaciją asmenims, pageidaujantiems dalyvauti projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis" (toliau - Projektas) veiklose;

4.3. koordinuoja susitarimo dėl integracijos į darbo rinką (toliau - Susitarimo) įgyvendinimą ir jame numatytų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų (toliau - Paslaugos), aktyvios darbo rinkos politikos priemonių (toliau - Priemonės) teikimą asmenims;

4.4. atlieka asmens poreikių ir galimybių įvertinimą, profiliavimą;

4.5. organizuoja atvejo komandos susirinkimus;

4.6. parenka pagal atvejo komandos siūlymus Paslaugas bei Priemones asmeniui, nustato jų teikimo apimtis ir eiliškumą;

4.7.rengia Susitarimą, kuriame nurodomos nedirbančių asmenų atvejo vadybininko ir asmens teisės bei pareigos, numatomos teikti asmeniui Paslaugos bei Priemonės, jų apimtis, teikėjai, teikimo eiliškumas, tvarka;

4.8. koordinuoja Susitarimo įgyvendinimą, teikia informaciją atvejo komandai;

4.9.organizuoja asmens susitikimą su vykdant Susitarimą numatytų paslaugų teikėjais;

4.10. teikia siūlymus atvejo komandai dėl Susitarimo pakeitimo ar nutraukimo;

4.11. teikia atvejo komandai informaciją apie Susitarimo įgyvendinimą ir asmens pasiektus rezultatus dalyvaujant Projekto veiklose;

4.12. užtikrina, kad vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas;

4.13. dirba su duomenų bazėmis „Parama", „SPIS" kitomis duomenų bazėmis pagal savo kompetenciją;

4.14. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui, projekto administravimo grupei Projekto įgyvendinimo klausimais;

4.15. teikia informaciją apie Projekto veiklų įgyvendinimą savivaldybės vadovybei, Socialinės apsaugos ministerijai, Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitoms institucijoms;

4.18. teikia metodinę, dalykinę pagalbą suinteresuotoms šalims Projekto įgyvendinimo klausimais;

4.19. nustatytais terminais teikia Projekto administravimo grupei ataskaitas, informaciją apie Projekto patirtas išlaidas bei kitus su Projektu susijus dokumentus;

4.20.  dalyvauja, pagal savo kompetenciją, administracijos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose;

4.21.  pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo ir kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas.