title

Gegužės 27 posėdyje Savivaldybės taryboje daugiausiai dėmesio skirta švietimo, jaunimo ir verslo paramos klausimams

Alantos ir Giedraičių gimnazijose ir toliau bus formuojamos baigiamosios klasės

Taryba pritarė atnaujintam sprendimo projektui dėl klasių komplektų formavimo rajono mokyklose, leidžiant Alantos ir Giedraičių gimnazijoms komplektuoti ateinančiais mokslo metais 11-as klases, nors jose šiuo metu ir nesusidaro minimalus 12 mokinių skaičius. Meras išsakė svarius argumentus, kodėl siūlomas toks sprendimas: nors šiuo metu Alantos ir Giedraičių gimnazijų vyriausiose klasėse mokinių ir nedaug, tačiau aplink šiuos miestelius pastaraisiais metais įsikūrė 60 naujų šeimų, daugėja vaikų darželiuose. Laukiama, kad jų padaugės ir mokyklose. Jei būtų atsisakyta aukštesniųjų klasių formavimo, jų drastiškai sumažėtų ir žemesnėse, mokyklos sumenktų. Įsiklausyta ir į mokyklų bendruomenių, tėvų išsakytas nuomones. Sprendimas priimtas vienbalsiai, sutarta, jog visų Taryboje esančių partijų atstovai kartu su Administracija dalyvaus rengiant tolesnį rajono mokyklų pertvarkos modelį.

Vaikų vasaros stovyklų organizavimas

Patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės vaikų stovyklų programų finansavimo tvarkos aprašas.  Vasaros stovykloms numatoma skirti 12 tūkst. € iš Molėtų rajono savivaldybės ar valstybės biudžeto. Tvarkos apraše detaliai, atsižvelgiant į epidemijos situaciją, reglamentuota vaikų stovyklų programų konkurso organizavimo, programų finansavimo, įgyvendinimo, atsiskaitymo už gautų lėšų panaudojimą tvarka. Taigi, šią vasarą mokiniams vėl bus sudarytos galimybės turiningai praleisti atostogas, įgyti naujų kompetencijų, draugų. Konkursą savo įsakymu skelbs Administracijos direktorius.

Pakeitimai smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo srityje

Patvirtinus naują  Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašą, išplėstos finansinės paramos formos ir dydžiai paramos gavėjams, tikimasi, kad smulkaus ir vidutinio verslo paramos skatinimo priemonės paskatins ne tik verslo plėtrą, bet ir padės spręsti įvairių socialinių grupių užimtumo problemas. Septyni  prioritetiniai balai bus teikiami SVV subjektams - fiziniams asmenims, kurie ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki kvietimo teikti paraišką dienos grįžo iš emigracijos ir ne trumpiau kaip 2 metus deklaravo išvykimą iš Lietuvos. Prioritetas „Jaunasis verslininkas" bus taikomas tik asmenims iki 29 metų imtinai (anksčiau buvo iki 35 metų). Toks pakeitimas atliktas, atsižvelgiant į Jaunimo reikalų tarybos siūlymą ir Jaunimo politikos pagrindų įstatymą. Fiziniams asmenims,  vykdantiems veiklą ne trumpiau kaip 6 mėnesius nustatytas reikalavimas ir pajamoms, kurios turi būti ne mažesnės kaip 6 minimalių mėnesinių algų dydžio (3 642 Eur). Patikslintas su paraiška pateikiamų dokumentų sąrašas.  2021 m. smulkiam ir vidutiniam verslui remti rajone numatyta 30 tūkst. €.

Dėmesys jaunimo verslumo kompetencijoms

Patvirtinta Molėtų rajono savivaldybės jaunimo (mokinių) verslumo ugdymo programa, kurios tikslas - telkti rajono mokyklų 9-12 (I-IV gimnazijos) klasių mokinius, ugdyti jų verslumo kompetencijas (kūrybiškumą, kritinį mąstymą, lyderystę, patirtinį mokymąsi, planavimą ir valdymą, siekiant tikslų); skatinti domėjimąsi ekonomikos procesais, informacinėmis technologijomis,  inžinerinėmis bei techninėmis profesijomis, verslu, padėti ugdytis atsakomybę už savo asmeninį tobulėjimą ir karjeros planavimą; derinti bendrąjį ugdymą ir novatoriško verslumo ugdymą. Planuojama, kad į Programą, kurios įgyvendinimas prasidės nuo 2022 m., bus įtraukta apie 30 dalyvių.

Programą administruos Molėtų turizmo ir verslo informavimo centras, pasitelkęs Molėtų krašto ir Lietuvos verslininkus, mokslininkus. Didelis dėmesys bus skiriamas netradiciniam mokymosi formatui, patirtiniam mokymuisi - vyks komandinis darbas, edukacinės išvykos, stovyklos.

Tikimasi, kad nauja Programa padės ugdyti rajono moksleivių verslumo kompetencijas plačiąja prasme, „paklos" pagrindus tolimesnei programos dalyvių karjerai.

Gegužės 27 d. posėdyje Molėtų rajono savivaldybės taryba iš viso priėmė 29 sprendimus biudžeto, turto, įstaigų valdymo, švietimo, mokesčių, socialinės srities ir kitais klausimais. Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-27 12:05:51