title

Vyriausiojo specialisto - savivaldybės gydytojo

PATVIRTINTA:
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2017 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. B7-62

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO - SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas- savivaldybės gydytojas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PAREIGYBĖS TIKSLAS

4. Vykdyti savivaldybėje valstybės sveikatos priežiūros ir socialinę politiką, sveikatos priežiūros reformą derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos programas, organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - sveikatos apsaugos -funkcijas.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą: medicinos ( baigus vientisąsias universitetines medicinos krypties studijas), visuomenės sveikatos (baigus bakalauro ar magistratūros studijas), slaugos (baigus bakalauro ar magistratūros studijas), odontologijos (baigus bakalauro, magistratūros ar vientisąsias universitetines odontologijos krypties studijas), reabilitacijos ( baigus bakalauro ar magistratūros studijas).

6.2. žinoti ir išmanyti valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos ir socialinės politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus.

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

6.4.mokėti ne mažiau kaip vieną šių Europos sąjungos oficialių kalbų: anglų, vokiečių ar prancūzų.

6.5. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles.

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programos), Socialinės paramos informacine sistema (SPIS) bei naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis ( elektroniniu paštu, internetu).

V. Į ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. sveikatos apsaugos srityje:

7.1.1. organizuoja savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros, plėtojimo programos, kitų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų projektų rengimą, teikia juos aprobuoti bendruomenės sveikatos tarybai, aprobuotas programas teikia tvirtinti rajono tarybai;

7.1.2. organizuoja rajono tarybos patvirtintų tikslinių ir kompleksinių savivaldybės sveikatos programų įgyvendinimą;

7.1.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Lietuvos sveikatos programas, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje;

7.1.4. numato ir savivaldybės teritorijoje organizuoja pirminę sveikatingumo veiklą (pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros ir farmacijos), vykdo valstybės deleguotą funkciją - organizuoja antrinę sveikatos priežiūrą;

7.1.5.organizuoja gyventojų sveikatos statistinius stebėjimus, analizuoja jos pokyčius, teikia išvadas ir pasiūlymus vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms, informuoja apie tai gyventojus;

7.1.6. teikia savivaldybės administracijos direktoriui išvadas ir pasiūlymus dėl:

7.1.6.1. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;

7.1.6.2. lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti;

7.1.6.3. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo;

7.1.6.4. savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų sanitarinių kontrolės rezultatų;

7.1.7. rūpinasi savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų funkcionavimu ir jų išlaikymu;

7.1.8. prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklos įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;

7.1.9. užtikrina pagal kompetenciją privalomąjį sveikatinimo veiklos lygį savivaldybės teritorijoje, organizuoja jo laikymosi kontrolę;

7.1.10. pagal vietos savivaldos vykdomųjų institucijų įgaliojimus sudaro Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytas sveikatinimo veiklos sutartis, teikia jas tvirtinti rajono tarybai ar jos pavedimu savivaldos vykdomosioms institucijoms ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi;

7.1.11. rengia ir teikia vietos savivaldos vykdomosioms institucijoms sveikatinimo veiklos teisės aktų projektus;

7.1.12. teikia rajono tarybai pasiūlymus dėl savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai rajone;

7.1.13. organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologinių katastrofų padarinius;

7.1.14. organizuoja savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų finansavimo projekto rengimą ir teikia jį vietos savivaldos vykdomajai institucijai;

6.1.15. organizuoja savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicininį auditą;

6.1.16. kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių;

7.1.17. nagrinėja gydytojų pareiškimus ir skundus pirminės sveikatos priežiūros klausimais, sprendžia juos pagal savo įgaliojimus arba perduoda spręsti savivaldybės administracijai pagal kompetenciją.

7.2. vykdo ir kitus su savivaldybės gydytojo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-03 08:19:52