title

Viešųjų pirkimų skyriaus specialisto

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio   d. įsakymu Nr. B7

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.      Viešųjų pirkimų specialistas. Grupė - specialistas.

2.      Pareigybės lygis - A2.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti aukštąjį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. žinoti ir išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešųjų pirkimų organizavimą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programa.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas:

4.1. organizuoja ir atlieka Savivaldybės administracijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras;

4.2. skyriaus vedėjo pavedimu pagal pirkimo iniciatoriaus parengtą paraišką - užduotį rengia savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas ir kt.) bei jų paaiškinimus;

4.3. teikia pasiūlymus dėl tvarkos aprašų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu savivaldybės administracijoje, keitimo, pildymo, tobulinimo;

4.4. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius ir dalyvauja jų darbe;

4.5. rengia ir tvarko viešųjų pirkimų komisijų posėdžių protokolus, atlieka kitus būtinus darbus, susijusius su šių komisijų veikla;

4.6. registruoja Savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą, tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas;

4.7. siekdamas užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat teikia skelbti informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, savivaldybės tinklalapyje ar kt.;

4.8. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis ir kitas ataskaitas;

4.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su savivaldybės administracijos padaliniais, Viešųjų pirkimų tarnyba, Europos Sąjungos projektus įgyvendinančiomis institucijomis;

4.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimus.Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-17 11:01:54