title

Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. B7-22

CENTRALIZUOTO VIDAUS AUDITO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės grupė - karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 14.

II. PASKIRTIS

4. Centralizuoto vidaus audito skyriaus (toliau- Skyrius) vedėjo pareigybės tikslas užtikrinti Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, savarankiškai organizuoti Skyriaus veiklą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus, ją kontroliuoti, prižiūrėti vidaus audito atlikimą, vertinti jo kokybę, patarti Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje vidaus audito veiklos srityje.

IV.SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį ekonominį, vadybinį, viešojo administravimo arba teisinį universitetinį išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį audito arba vidaus audito srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti;

6.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Skyriaus veiklą, priimti sprendimus;

6.5. išmanyti Dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbtiMicrosoft Offiseprograminiu paketu, naudotis internetu, elektroniniu paštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. atsako už Skyriaus veiklą ir savarankiškai organizuoja Skyriaus darbą pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus Skyriaus nuostatus;

7.2. parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus vidaus audito metodiką. Ši metodika turi būti parengta vadovaujantis finansų ministro patvirtinta pavyzdine Vidaus audito metodika;

7.3. plan

7.4. uoja Skyriaus veiklą, sudaro strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, atsižvelgęs į atliktą audituojamų subjektų rizikos vertinimo analizę, juos raštu suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi. Planuodamas Skyriaus veiklą, gali atsižvelgti į Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų pasiūlymus;

7.5. pataria Savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir (arba) jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams vidaus kontrolės klausimais;

7.6. atstovauja Savivaldybės administracijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

7.7. leidžia įsakymus pagal savo kompetenciją ir tikrina jų vykdymą;

7.8. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su vidaus audito veikla, projektus, derina juos nustatyta tvarka;

7.9. parengia ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymus;

7.10. norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą;

7.11. tvirtina vidaus audito programas;

7.12. suderina vidaus audito programų detalizavimui vidaus auditorių parengtus testus, klausimynus, anketas, kitus šiam tikslui parengtus darbo dokumentus;

7.13. prižiūri Skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę;

7.14. priima iš vidaus auditą atlikusių vidaus auditorių vidaus auditų ataskaitų projektus ir darbo dokumentus, patikrina, ar darbo dokumentai tinkamai pagrindžia vidaus audito ataskaitos projekte išdėstytus faktus, rekomendacijas, įvertina, ar buvo atliktos visos reikiamos vidaus audito procedūros, ar surinkti visi reikiami įrodymai vidaus audito išvadoms pagrįsti;

7.15. organizuoja vidaus audito ataskaitų projektų aptarimą su audituoto subjekto vadovu bei atsakingais už atitinkamą darbo sritį valstybės tarnautojais ar darbuotojais;

7.16. pateikia atlikto vidaus audito ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų subjektų vadovams. Atliktų vidaus auditų ataskaitos gali būti teikiamos Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, Savivaldybės merui ir Savivaldybės kontrolieriui, kai jie raštu to prašo;

7.17. perduoda vidaus audito dokumentus teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją, jeigu vidaus audito metu nustatomi pažeidimai, nagrinėtini atitinkamų teisėsaugos institucijų;

7.18. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

7.19. siekdamas išvengti darbų dubliavimo, koordinuoja Skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų audito ir vidaus audito vykdytojais;

7.20. finansų ministro nustatyta tvarka rengia informaciją apie Skyriaus veiklą bei Europos Sąjungos ir užsienio institucijų ar fondų lėšomis finansuojamų projektų ar programų vidaus auditą;

7.21. teisės aktų nustatyta tvarka parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Savivaldybės tarybai, jos prašymu, metinę Skyriaus veiklos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie vidaus kontrolės veikimą audituotuose subjektuose;

7.22. organizuoja Skyriaus dokumentų tvarkymą ir saugojimą;

7.23. nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus, taip pat sudaro sąlygas Skyriaus vidaus auditoriams tobulinti profesinius įgūdžius;

7.24. laikosi vidaus auditorių profesinės etikos principų ir normų bei kontroliuoja ar jų laikosi vidaus auditą atliekantys Skyriaus darbuotojai;

7.25. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

7.26. vykdo kitus, su vidaus audito funkcijomis susijusius, Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.