title

Turto skyriaus specialisto

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2018 m. spalio   d. įsakymu Nr. B7

TURTO SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1.      Turto skyriaus specialistas. Grupė - specialistas.

2.      Pareigybės lygis - A2 .

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės ir savivaldybių turto valdymą;

3.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;

3.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programa.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Specialistas, einantis šias pareigas vykdo šias funkcijas:

4.1. išduoda licencijas:

4.1.1. verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;

4.1.2. verstis suskystintų naftos dujų prekyba;

4.1.3. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;

4.1.4. verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;

4.2. kontroliuoja licencijuojamai veiklai nustatytų reikalavimų vykdymą, rengia dokumentus dėl licencijų (leidimų) išdavimo, jų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo ūkio subjektams ir fiziniams asmenims;

4.3. vykdo turto apskaitą savivaldybės Turto apskaitos informacinėje sistemoje;

4.4. rengia savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos dokumentus ir organizuoja ilgalaikio materialiojo turto viešuosius nuomos konkursus;

4.5. rengia viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir organizuoja viešuosius aukcionus;

4.6. rengia dokumentus savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto, pripažinto nereikalingu arba netinkamu naudoti, nurašymą;

4.7. konsultuoja skyriaus bei kitų savivaldybės struktūrinių padalinių, savivaldybės įstaigų darbuotojus, kitus suinteresuotus asmenis ar institucijas savo kompetencijos klausimais;

4.8. rengia savo veiklos ataskaitas;

4.9. skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, jo nesant;

4.10.vykdo ir kitus Turto skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-17 10:59:02