title

Statybos skyriaus vyriausiojo specialisto (statinių naudojimo)

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus 2018 m.
vasario 28 d. įsakymu Nr. B7-22

STATYBOS IR ŽEMĖS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė - karjeros valstybės tarnautojų.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 11.

II. PAREIGYBĖS TIKSLAS

4. Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rajone esančių statinių naudojimo priežiūros kontrolei vykdyti, statinių pripažinimo bešeimininkiais bei jų nugriovimo procedūroms vykdyti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas - statinių naudojimo priežiūros.

IV. REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, statybų vykdymą, teritorijų planavimą, statinių naudojimo priežiūrą;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų krypties išsilavinimą;

6.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų valdymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu su „Microsoft Office" programomis, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo rajone esančių statinių naudojimo priežiūros kontrolę;

7.2. surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytus pažeidimus, atstovauja savivaldybei teismuose pagal savo veiklos sritį;

7.3. rengia ir sudaro statinių, kurie neturi savininkų ar jie nežinomi sąrašus bei surašo apskaitos aktus;

7.4. vykdo statinių pripažinimo bešeimininkiais bei jų nugriovimo procedūras;

7.5. konsultuoja gyventojus daugiabučių namų savininkų bendrijų steigimo, daugiabučių namų modernizavimo, dokumentų įforminimo ir finansavimo galimybių klausimais;

7.6. vykdo pagal įstatymų nustatytą kompetenciją gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos valdymo organų, savivaldybės paskirtų administratorių, kai butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat kai bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, veiklos priežiūrą ir kontrolę;

7.7. rengia pagal kompetenciją tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

7.8. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus, rengia atsakymus pagal kompetenciją;

7.9. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, kurių veikla susijusi su skyriaus vykdomomis funkcijomis, veikloje;

7.10. vykdo kitus skyriaus vedėjo vienkartinio pobūdžio pavedimus, siekdamas strateginių tikslų įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Statybos ir žemės ūkio skyriaus vedėjui.Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-03 08:47:27