title

Aplinkos ministerijos paaiškinimai apie apdoroto nuotekų dumblo naudojimą

 

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Nuotekų dumblo tvarkymo ir panaudojimo reikalavimams,  Aplinkos ministerija pateikė paaiškinimus.

Pagal Reikalavimus apdorotas nuotekų dumblas (toliau - apdorotas dumblas) - ne trumpiau kaip vienus metus laikytas biologiniu (kompostavimo, anaerobinio apdorojimo ar kitu būdu), cheminiu ar terminiu būdu arba kitaip paveiktas nuotekų dumblas, kurio savybė fermentuotis ir keliamas sveikatai ir aplinkai pavojus jį naudojant yra sumažintas (Reikalavimų 3.1 papunktis).

Asmuo, norintis naudoti apdorotą dumblą žemės ūkyje, energiniams augalams, žaliavinėms medžių ir krūmų plantacijoms, plantaciniams miško želdiniams ar žėliniams, auginamiems buvusiose žemės ūkio naudmenose, tręšti, turi pateikti tręšimo planą Aplinkos apsaugos agentūrai raštu ar elektroniniu paštu derinti (Ten pat, 5 punktas).

Sistemiškai vertinant Reikalavimų nuostatas ir Nuotekų dumblo naudojimo direktyvos (1986 m. birželio 12 d. Tarybos Direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą)  nuostatas, kurias perkelia Reikalavimai, ir vadovaujantis proporcingumo principu (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnis), manytina, kad apdorotu dumblu laikytinas:

1) ne trumpiau kaip vienus metus laikytas biologiniu (kompostavimo, anaerobinio apdorojimo ar kitu būdu) būdu paveiktas nuotekų dumblas,

2) cheminiu ar terminiu būdu arba kitaip (kitokiu būdu) paveiktas dumblas, kurio savybė fermentuotis ir keliamas sveikatai ir aplinkai pavojus jį naudojant yra sumažintas (pvz., nuotekų dumblas apdorotas taip, kad būtų sumažintos ar panaikintos nuotekų dumblo savybės, dėl kurių gali kilti nemalonūs kvapai, gali būti teršiami vandens telkiniai, dirvožemis, bloginama gyvenamoji aplinka).

Informuojame, kad siekiant teisinio aiškumo, artimiausiu metu bus parengtas ir suinteresuotoms institucijoms pateiktas derinti Reikalavimų pakeitimo projektas, kuriuo būtų aiškiau reglamentuota Nuotekų dumblo naudojimo direktyvos nuostatas atitinkanti apdoroto dumblo sąvokos apibrėžtis.

Pažymime, kad apdorotam dumblui turi būti atlikti tyrimai, nurodyti Reikalavimų VII skyriuje. Nuotekų dumblo turėtojas išduoda apdoroto dumblo kokybės pažymėjimą, kuriame būtų nurodoma: perduodamo apdoroto dumblo kiekis, dumblo apdorojimo technologijos, apdoroto dumblo klasė ir kategorija, sausųjų medžiagų kiekis, organinių medžiagų kiekis, pH, bendrojo azoto ir fosforo bei sunkiųjų metalų koncentracijos (Reikalavimų 18 punktas) .

Siekiant užtikrinti, kad apdorotas dumblas aplinkosauginiu požiūriu būtų tinkamai naudojamas, numatyta (Ten pat, 19 punktas), kad apdoroto dumblo ir dirvožemio tyrimai turi būti atliekami akredituotose arba turinčiose leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus laboratorijose (nuo 2025 m. - tik akredituotose laboratorijose).Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-05 21:11:07