title

B78_59 Naftos papildymo patikslinimo dublikatų

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LEIDIMŲ VERSTIS PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS PAPILDYMO, PATIKSLINIMO, DUBLIKATŲ IŠDAVIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012 m. spalio 12 d. Nr. B78-59

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra papildomi, kai norima į leidimą įrašyti:

1. naujus nefasuotų naftos produktų pavadinimus ir kodus;

2. naujus dujų pavadinimus ir kodus;

3. naujus degalinės įrenginius (talpyklas ir (ar) degalų įpylimo kolonėles). Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia prašymą ir dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus: a) skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją; b) degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas; c) sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą; d) pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);

4. papildomus nefasuotų naftos produktų terminalų (sandėlių) adresus. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia prašymą ir dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus: a) deklaraciją apie nefasuotų naftos produktų sandėliavimo ir prekybos vietas, kurioje nurodomi jų adresai, talpyklų (rezervuarų) skaičius, teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka suteikti talpyklų (rezervuarų) numeriai, talpa (kub. metrais), terminalų (sandėlių) priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia; b) terminalų (sandėlių), talpyklų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi nefasuotų naftos produktų terminalais (sandėliais), talpyklomis (kai terminalai (sandėliai), talpyklos nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių) ir didmeninę prekybą nefasuotais naftos produktais planuojama vykdyti pristatant juos tiesiogiai pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia; c) pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);

5. naujus dujų prekybos vietų adresus. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia prašymą ir dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus: a) deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia; b) prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų prekybos vietomis, sandėliais ir rezervuarais (kai prekybos vietos, sandėliai ir rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus; c) pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; d) turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją arba sutarties su kitu ūkio subjektu dėl tokios paslaugos atlikimo pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; e) pažymą apie turimą technologinę įrangą, prietaisus ir kitas priemones, kurių reikia dujų balionus galutiniam vartotojui (dujų pirkėjui) pristatyti ir prijungti prie jo dujinių įrenginių, arba sutarties su kitu ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę teikti dujų balionų pristatymo ir prijungimo paslaugą, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar jos išrašą; f) pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);

6. papildomus dujų terminalų, sandėlių, rezervuarų adresus. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia prašymą ir dokumentus, įrodančius technologinius pajėgumus: a) deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia; b) terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia; c) pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys); d) pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą.

Leidimai verstis mažmenine ar didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais yra patikslinami, kai:

1. juridinis asmuo (įmonė) pakeičia leidime nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą;

2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas įmonės kodas;

3. leidimo turėtojas prašo išbraukti iš leidimo įrašytus naftos produktų terminalų (sandėlių), talpyklų adresus arba keičiasi prekybos nefasuotais naftos produktais vietos (terminalo (sandėlio) adresas;

4. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams (kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, turinčio leidimą);

5. pasikeičia fizinio asmens, turinčio leidimą, duomenys (vardas, pavardė ir adresas).

Leidimo dublikatas išduodamas, jeigu leidimo originalas:

1. prarandamas. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia prašymą gauti leidimo dublikatą.

2. sugadinamas. Šiuo atveju leidimo turėtojas pateikia sugadinto leidimo originalą.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, 2002-05-16 Nr. IX-884
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „ Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymas Nr.1-19 „Dėl leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Kiti pasikeitusius duomenis patvirtinantys dokumentai.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Institucija, papildydama ir (ar) patikslindama leidimą (licenciją), išduodama dublikatą, patikrina pareiškėjo, pateikusio prašymą:

- registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis Juridinių asmenų registro tvarkymo interneto svetainėje;

- jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymu dėl užsieniečių teisinės padėties patikrina, ar šis asmuo turi dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Jeigu kyla pagrįstų abejonių dėl asmens pateikto dokumento, licencijas išduodanti institucija raštu kreipiasi į Migracijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama atitinkamos informacijos. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis;

- ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo veiklos. Šiuo tikslu licencijas išduodanti institucija kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, o prireikus ir į teritorinę policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija. Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos licencijas išduodančiai institucijai teikia duomenis apie fizinio asmens ar juridinio asmens, siekiančio gauti licenciją, vadovą ir savininką, juridinio asmens dalyvio – fizinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinio asmens dalyviui – juridiniam asmeniui, turinčiam ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius 5metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas, (dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamų susivienijimų organizavimą arba vadovavimą jiems, kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, jeigu šios nusikalstamos veikos padarytos disponuojant naftos produktais). Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Turto skyriaus specialistė Vanda Aleksiejūnienė, tel. (8 383) 40 058, el. p. vanda.aleksiejuniene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius, tel. (8 383) 54 762, el. p. direktorius@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Kai papildomi ir (ar) patikslinami duomenys – ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų tinkamai įformintų dokumentų ir informacijos registravimo leidimą išduodančioje institucijoje.

Kai išduodamas leidimo dublikatas – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliavos gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Bankas - AB „Swedbank“, Sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas - 52562
Paslaugos kaina – 112 EUR.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymai

11.*

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugos aprašas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Paraiška ir reikalaujami dokumentai gali būti teikiami pasirašyti elektroniniu parašu portale www.verslovartai.ltJūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra