title

Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius parengia ir pateikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui leidimą su priedais ir patvirtintu projektu, dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo. Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims turintiems teisę įrengti išorinę reklamą Molėtų rajono teritorijoje.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymas „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“,

2013-07-30, Nr. 4-670.

2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas.

4. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas.

5. Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138.

6. Molėtų rajono savivaldybės tarybos2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. B1-14 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“.

7. Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. B1-206 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. B1-15 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

8. Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. B6-941 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės leidimų rengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Rinkliava (įmokos kodas 53562) sumokama į Valstybės mokesčių inspekcijos sąskaitą LT247300010112394300 AB banke „Swedbank“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Pareiškėjas leidimą išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis, elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) ar tiesiogiai turi pateikti:

1.1. paraišką gauti leidimą, kurioje nurodoma:

1.1.1. pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė; pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

1.1.2. išorinės reklamos plotas;

1.1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

1.1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;

1.1.5. informacija apie savivaldybės institucijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas;

1.1.6. dokumento, patvirtinančio savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise, data ir numeris;

1.1.7. kokiu būdu pareiškėjas norėtų gauti leidimą (tiesiogiai Molėtų rajono savivaldybėje, siunčiamas registruotu laišku arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis);

1.1.8. kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus;

1.2. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, - butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinėse veiklos sutartyse nenumatyta kitaip;

1.3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

1.4. išorinės reklamos įrengimo projektą, kurį sudaro:

1.4.1. aiškinamasis raštas;

1.4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

1.4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas));

1.4.4. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas;

1.4.5. reklaminio įrenginio projektas;

1.4.6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;

1.5. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, - šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą;

1.6. juridinio asmens registravimo pažymėjimo, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos arba verslo liudijimo, įsigyto visam reklaminės veiklos laikotarpiui, patvirtintą kopiją.

2. Kai Aprašo 1 punkte nurodyti dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos.

3. Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako dokumentus leidimui gauti pateikęs asmuo.

4. Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas tik raštiškai suderinus išorinės reklamos projektą su Molėtų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus atsakingu specialistu ir išorinės reklamos kalbos taisyklingumą su Molėtų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyresn. specialistu – kalbos tvarkytoju.

5. Išorinės reklamos įrengimas arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse turi būti suderintas su policijos pareigūnais.

Administracinės paslaugos teikėjas

Lina Spranginienė, tel. (8 383) 54788, el.p. lina.spranginiene@moletai.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54757

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

R= P x D x T, kur
R - apskaičiuota rinkliava (Eur);
P - reklamos plotas (kv. m).

Reklamos plotas apskaičiuojamas pagal stačiakampio plotą, kai aukštis ir plotis matuojamas pagal labiausiai nutolusius įrenginio paviršiaus, skirto reklamai eksponuoti, taškus.

D - 1 kv. m atitinkamos reklamos patrauklumo zonos rinkliavos dydis (Eur);

T - leidimo galiojimo terminas (metai, dienos).

Jei reklaminis įrenginys projektuojamas prie gatvių sankryžos – taikomas pagrindinės gatvės rinkliavos dydis.

Už išorinės reklamos, kurios dydis yra mažesnis kaip vienas kvadratinis metras (išskyrus iškabas), įrengimą mokama vieno kvadratinio metro reklamos kaina.

Apmokestinamos reklamos laikas pradedamas skaičiuoti nuo leidimo galiojimo pradžios.

Detali informacija pateikiama Savivaldybės tarybos sprendime 

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiška dėl leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimo
Paskutinis atnaujinimas: 2019-12-10 16:26:27
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra