title

* Iki gegužės 24 dienos priimami jaunų šeimų prašymai gauti paskatą pirmajam būstui

Molėtų rajono savivaldybės administracija

nuo 2019-04-24 iki 2019-05-24

priima jaunų šeimų prašymus gauti  finansinę paskatą pirmajam būstui įsigyti

Prašymai ir kiti dokumentai priimami adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai, Turto skyrius, 211 kab.

Informaciją dėl dokumentų pateikimo teikia Danutė Kavaliūnienė, tel. 8 383 54749, el. p. d.kavaliuniene@moletai.lt

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖ PASKATA JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI

1. Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms, kurių kiekvienas šeimos narys ne mažiau kaip vienerius metus iki prašymo padavimo datos yra deklaravęs gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybėje, ir atitinka Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. B1-153 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau - Aprašas), 14 punkte nurodytus reikalavimus.

2. Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

3. Finansinė paskata teikiama pirmajam būstui statyti, įsigyti, būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti.

4. Jauna šeima, norinti gauti finansinę paramą, Komisijai pateikia:

4.1. nustatytos formos prašymą.

4.2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

4.3. papildomus dokumentus, nurodytus Aprašo 15 punkte.

5. Finansinės paskatos (subsidijos) jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dydžiai:

5.1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 10 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 5,0 tūkst. Eur;

5.2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną arba du vaikus ir (ar) vaiką (us), kuriam (iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 7,0 tūkst. Eur;

5.3. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis - iki 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro ploto vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 10,0 tūkst. Eur.

6. Ne daugiau kaip 15 procentų subsidijos pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2018 m. birželio 28 d. sprendimu
Nr.B1-153
(Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr.B1-29 redakcija) 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PASKATOS JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato finansinės paskatos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – finansinė paskata jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti), teikimo sąlygas, tvarką ir jos finansavimą.

2. Šis Aprašas taikomas jaunoms šeimoms, įsigyjančioms arba statančioms pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje ir jaunoms šeimoms, kurios iki kreipimosi dėl finansinės paskatos ne daugiau kaip prieš 12 mėnesių turi įsigiję pirmąjį būstą arba gavę leidimą statyti pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje.

3. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Būstas - vienbutis gyvenamasis namas, butas ar kitos gyvenamosios patalpos arba jų dalys, tinkami gyventi vienam asmeniui ar šeimai ir atitinkantys statybos bei specialiųjų normų (higienos, gaisrinės saugos ir kitų) reikalavimus.

Jauna šeima - šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 35 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 35 metų.

Šeimos nariai - sutuoktinis (-ė), vaikas ar vaikas, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba).

Artimieji giminaičiai - artimaisiais giminaičiais pripažįstami tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys).

Pradinis būsto kredito įnašas (toliau – pradinis įnašas) – kredito davėjo nustatyta perkamo arba (ir) statomo būsto vertės dalis, kurią kredito gavėjas turi sumokėti nuosavomis lėšomis.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos regioninės plėtros ir Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymuose.

4.  Aprašas parengtas siekiant įgyvendinti Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018–2020 metams patvirtinimo“ 2 programos „Valdymo programa“ 3 tikslą „Kurti patrauklią investicinę aplinką” (toliau – priemonė).

5. Priemonės uždavinys - sukurti plėtros modelį, skatinantį grįžti, įsikurti ir gyventi Molėtų rajone.

6. Lėšos priemonei įgyvendinti numatomos kiekvienais metais Molėtų rajono savivaldybės biudžete.

7.  Priemonės finansavimo pagal šį Aprašą vykdymo pradžia – 2018 metai.

II SKYRIUS

FINANSINĖS PASKATOS JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI TEIKIMAS, FINANSAVIMAS IR JOS DYDIS 

8. Už finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti atsakingos Molėtų rajono savivaldybės taryba ir Molėtų rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija):

8.1. Molėtų rajono savivaldybės taryba tvirtina finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti politiką reglamentuojančius teisės aktus, numato finansavimą;

8.2. Administracija organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti politikos įgyvendinimą.

9. Finansinė paskata jaunoms šeimoms pirmajam būstui statyti, įsigyti, būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti (toliau – subsidija) finansuojama iš Molėtų rajono savivaldybės biudžeto.

10. Finansinė paskata jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikiama atsižvelgiant į Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimus atitinkamiems metams finansinei paskatai jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikti.

11. Finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dydžiai:

11.1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis – iki 10 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro tūrio vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 5,0 tūkst. Eur;

11.2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną arba du vaikus ir (ar) vaiką (us), kuriam (iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis – iki 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro tūrio vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 7,0 tūkst. Eur;

11.3. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama subsidija, kurios dydis – iki 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro tūrio vertės, kuri bus apskaičiuota šio Aprašo 15.4 papunktyje nurodytu būdu, perkamo būsto sumos, bet ne daugiau 10,0 tūkst. Eur.

12. Ne daugiau kaip 15 procentų subsidijos pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

13. Jeigu jauna šeima, gavusi Aprašo 11 punkte nustatyto dydžio subsidiją, įgyja teisę į didesnę Aprašo 11 punkte nustatyto dydžio subsidiją, jai Administracijos direktoriaus įsakymu suteikiama šių subsidijų dydžių skirtumo papildoma subsidija.

Kai įgyjama teisė į didesnę šio Aprašo 11.2 papunktyje nustatyto dydžio subsidiją, kreipimosi dėl papildomos subsidijos metu jauna šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą. Kai įgyjama teisė į didesnę šio Aprašo 11.3 papunktyje nustatyto dydžio subsidiją, kreipimosi dėl papildomos subsidijos metu kiekvienas iš sutuoktinių arba motina ar tėvas, vieni auginantys vaiką (vaikus) ar vaiką (vaikus), kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), turi būti iki 40 metų (įskaitytinai).

III SKYRIUS

TEISĖS Į FINANSINĘ PASKATĄ JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI NUSTATYMAS IR JOS TEIKIMO TVARKA 

14. Teisę į finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti turi jaunos šeimos, kurios atitinka Aprašo 2 punkte nurodytą reikalavimą ir šiame punkte nurodytus reikalavimus:

14.1. prašymo dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti (toliau – prašymas) (1 priedas) pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą;

14.2. iki kreipimosi dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti dienos neturėjo ir kreipimosi metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise registruoto būsto arba ne daugiau kaip prieš 12 mėnesių turi įsigiję pirmąjį būstą arba gavę leidimą statyti pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybėje;

14.3. įsigyja pirmąjį būstą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje;

14.4. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

15. Jauna šeima, kreipdamasi dėl finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti, pateikia:

15.1. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

15.2. siekdama gauti subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba pradinio būsto kredito įnašui padengti - sutartį su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti;

15.3. siekdama gauti subsidiją būsto pirkimui – pirkimo – pardavimo sutartį;

15.4.  siekdama gauti subsidiją būsto statybai – statybos leidimą ir projektą. Jaunos šeimos deklaruotos piniginės lėšos turi būti ne mažesnės kaip 40 procentų statomo būsto bendro tūrio vertės. Vieno gyvenamosios paskirties pastato kubinio metro vertė apskaičiuojama pagal uždarosios akcinės bendrovės „Sistela“ parengtus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamuosius ekonominius rodiklius;

15.5. kitus dokumentus, įrodančius jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą.

16. Suteikus subsidiją būsto statybai, jauna šeima įsipareigoja per 3 metus nuo statybos leidimo išdavimo dienos užbaigti būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka ir įregistruoti turtą Nekilnojamojo turto registre. Neįvykdžius šio punkto reikalavimo sutartyje nustatyta tvarka privalo grąžinti subsidiją.

17. Kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių, jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Paaiškėjus aplinkybei, jog pirmąjį būstą jauna šeima įsigyja iš savo šeimos narių artimųjų giminaičių, suteiktą subsidiją turi grąžinti Molėtų rajono savivaldybės administracijai. Negrąžinus suteiktos subsidijos, ji bus išieškota teismo tvarka.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMO TVARKA IR NAGRINĖJIMAS

18. Informacija apie kvietimą teikti prašymus skelbiama Molėtų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.moletai.lt. Konkretus prašymų pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų, nurodomas kvietime. Prašymų priėmimo datą ir terminą nustato Administracijos direktorius savo įsakymu.

19. Prašymus priima, vertina ir siūlymą dėl subsidijos skyrimo Administracijos direktoriui teikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Molėtų rajono savivaldybės finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti teikimo prašymų vertinimo komisija (toliau – Komisija).

20. Komisijos darbo tvarką reglamentuoja komisijos darbo reglamentas, kurį įsakymu tvirtina Administracijos direktorius.

21. Komisija prašymus vertina pagal šio Aprašo 2 priede nustatytus kriterijus.

22. Subsidiją pagal pateiktas paraiškas, atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas ir pasiūlymus, įsakymu skiria Administracijos direktorius.

23. Komisija, nagrinėdama prašymus, vadovaujasi šiuo Aprašu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

V SKYRIUS

FINANSINĖS PASKATOS JAUNOMS ŠEIMOMS PIRMAJAM BŪSTUI ĮSIGYTI FINANSAVIMO SKYRIMAS 

24. Sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo paskutinės prašymų pateikimo dienos.  Administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos prašyme nurodytu būdu informuoja jauną šeimą apie priimtą sprendimą.

25. Jauna šeima per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo datos privalo atvykti sudaryti finansinės paskatos jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti suteikimo sutartį (toliau – sutartis) adresu: Vilniaus g. 44, Molėtai, 219 kab. Jaunai šeimai neatvykus sudaryti sutarties per 10 darbo dienų, sprendimas skirti finansavimą panaikinamas.

26. Sutartis su jauna šeima pasirašo Administracijos direktorius.

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

27. Finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti gavusi jauna šeima įsipareigoja:

27.1. prašyme pateikti visą ir teisingą informaciją, įrodančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti;

27.2. per pirmuosius 7 metus nuo nuosavybės teisės įregistravimo į būstą, kurį įsigijo, arba pastatė ir įregistravo Nekilnojamojo turto registre, norėdama perleisti kito asmens nuosavybėn arba išnuomoti, sutartyje nustatyta tvarka grąžinti subsidiją Molėtų rajono savivaldybės administracijai;

27.3. Aprašo  27.2 nuostatos dėl gautos subsidijos grąžinimo netaikomos šiais atvejais:

1) nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis;

2) jeigu pasikeičia už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigyto būsto savininkas dėl paveldėjimo, kai paveldi sutuoktinis, vaikai ir (ar) vaikai, kuriems nustatyta ar buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

3) jaunai šeimai nutraukus santuoką, jeigu nuosavybės teisė pereina vienam iš buvusių sutuoktinių;

4) šeimoms, kurios nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos praėjus 5 metams yra susilaukusios trijų ar daugiau vaikų ir nori po ne mažiau kaip 5 metų perleisti būstą kito asmens nuosavybėn todėl, kad jį pakeistų į didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje;

27.4. per 3 (tris) mėnesius deklaruoti visų šeimos narių gyvenamąją vietą Molėtų rajono savivaldybėje ir pateikti Turto skyriui pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą:

1) įsigyjant būstą - nuo būsto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos;

2) statant būstą - nuo būsto įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

28. Finansinė ir veiklos kontrolė atliekama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Šis Aprašas priimamas, keičiamas ir pripažįstamas netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

Spausdinimo versija Archyvas

Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra
Atgal
Visos aktualijos